Knowledge

Articles

แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

แผนการตลาดทำอย่างไร? ปัญหานี้ น่าจะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการหลาย ๆ รายที่อยากเริ่มต้นทำแผนการตลาด ผมเลยจะขออธิบายถึงการทำแผนการตลาดฉบับกระเป๋าเพื่อใช้เป็นกรอบให้มือใ...

หลักการบริหารโครงการที่ดี

หลักการบริหารโครงการที่ดี

หลายทศวรรษที่ผ่านมาการนำแนวคิดทางการบริหารโครงการมาดำเนินการได้สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อองค์กร ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถให...

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

เทคนิคง่ายสำหรับการขายสไตล์ที่ปรึกษา ขายอย่างไรให้ได้งานและโดนใจลูกค้า

ลูกค้าคนสำคัญของคุณคือใคร?

ลูกค้าคนสำคัญของคุณคือใคร?

ปัจจุบันนักการตลาดเริ่มเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดใหม่ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ด้าน ทำให้เกิดเป็นแนวคิดที่ว่า “ลูกค้าสำคัญต้องปฏิบัติเยี่ยงคนสำคัญ”

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

แนวคิดเรื่องแรงจูงใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

FirstPrev123Last (out of 55 items)