Knowledge

Articles

หลักการบริหารโครงการที่ดี

หลักการบริหารโครงการที่ดี

หลายทศวรรษที่ผ่านมาการนำแนวคิดทางการบริหารโครงการมาดำเนินการได้สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อองค์กร ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาความสามารถให...

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา

เทคนิคง่ายสำหรับการขายสไตล์ที่ปรึกษา ขายอย่างไรให้ได้งานและโดนใจลูกค้า

ลูกค้าคนสำคัญของคุณคือใคร?

ลูกค้าคนสำคัญของคุณคือใคร?

ปัจจุบันนักการตลาดเริ่มเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดใหม่ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ด้าน ทำให้เกิดเป็นแนวคิดที่ว่า “ลูกค้าสำคัญต้องปฏิบัติเยี่ยงคนสำคัญ”

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

แนวคิดเรื่องแรงจูงใจของบุคคล จะช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงความต้องการและแรงจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

4 แกนสำคัญของการทำ CONTENT MARKETING ที่จำเป็นต้องทำ

จัดฝึกอบรมอย่างไร จึงจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

จัดฝึกอบรมอย่างไร จึงจะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

จะทำอย่างไรให้คุณสามารถจัดการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมมาใช้กับองค์กรอย่างได้ผล

FirstPrev123Last (out of 54 items)