Knowledge

Articles

5 กลยุทธ์แบบ 'ภาวะวิสัย' สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารและนักวางกลยุทธ์

5 กลยุทธ์แบบ 'ภาวะวิสัย' สู่การเป็นสุดยอดนักบริหารและนักวางกลยุทธ์

การวางกลยุทธ์และบริหารกิจการในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นี้ จึงต้องอาศัยแนวคิดแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ“นวัตกรรม” และ “ความคิดสร้างสรรค์” เพื่อสนองความต้องการแบบเฉพ...

การบริหาร “คน” บนฐานของ “ทุน” ที่แตกต่าง

การบริหาร “คน” บนฐานของ “ทุน” ที่แตกต่าง

กลยุทธ์สำคัญซึ่งจะช่วยให้องค์กรอยู่รอด เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คือการที่องค์กรสามารถเสนอสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการเกิดความรู้ส...

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคคล

ในการบริหารงานไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ผู้บริหารทุกคนล้วนมีความต้องการให้บุคลากรของตนได้รับการพัฒนา และต้องการให้บุคลากรของตนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลท...

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เปลี่ยนจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง

ตามทฤษฎีแล้ว เราวิเคราะห์วิกฤติและจุดอ่อนเพื่อให้เตรียมการรับมือเพราะอุปสรรคหรือวิกฤติที่อยู่ข้างหน้า ถ้าเรารู้ล่วงหน้าถึงจะแก้ไขไม่ได้แต่ก็ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได...

ข้อดีและข้อเสียของ "Multitasking"

ข้อดีและข้อเสียของ "Multitasking"

ในปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า Multitask กันมากขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากต้นทุนของการบริหารพนักงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของค่าจ้างเงินเดือน ส...

แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

แผนการตลาดสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลก

แผนการตลาดทำอย่างไร? ปัญหานี้ น่าจะเป็นปัญหาของผู้ประกอบการหลาย ๆ รายที่อยากเริ่มต้นทำแผนการตลาด ผมเลยจะขออธิบายถึงการทำแผนการตลาดฉบับกระเป๋าเพื่อใช้เป็นกรอบให้มือใ...

FirstPrev123Last (out of 57 items)