Knowledge

กลยุทธ์การตลาดยุคใหม่

โพสต์เมื่อ 17 มิถุนายน 2558

          กลยุทธ์การตลาดจัดเป็นอาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีกลยุทธ์การตลาดต่างๆ มากมายให้เลือกเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่าในปีนี้นักการตลาดต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดก่อน จะนำมาสู่การวางกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งโครงสร้างของประชากร พฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททำให้ตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

          ดังที่ปรากฏในโครงสร้างประชากร Gen Y (ผู้ที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1981-2000) นั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมากและมีพฤติกรรมคล้ายกันทั่วโลก คือ ชอบสังคม ชอบความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน ให้ความสำคัญกับประสบการณ์และการมีส่วนร่วมมากกว่าจุดหมายปลายทาง สามารถใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่ว จึงเป็นหน้าที่ของนักการตลาดเลือกช่องทางการสื่อสารใดที่เข้าถึงกับกลุ่ม Gen Y ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ Gen Y เพิ่มขึ้น สัดส่วนของผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน  ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่และมีรายได้สูง กลุ่มนี้มักให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและวางแผนการเงิน ฉะนั้นธุรกิจที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้คือ สินค้าและสุขภาพ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยว และอาหาร

          นอกจากโครงสร้างประชากรแล้ว Lifestyle ของคนในชนบทเองก็มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีโครงสร้างคล้ายคนเมืองมากขึ้น แต่กำลังซื้อยังต่ำอยู่ ซึ่งอาจเป็นโอกาสของสถาบันการเงิน หรือบัตรกดเงินสด เป็นต้น อีกทั้งปีนี้จะก้าวเข้าสู่ Digital Life อย่างเต็มตัว เป็นยุคที่ Customers create content คือ สื่อที่ทรงพลังมากที่สุดถูกสร้างขึ้นโดยลูกค้า โดยนักการตลาดมีหน้าที่สร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เกิดผลในทางบวก และกระจายออกไปสู่สาธารณะ

             หากวิเคราะห์ในภาพใหญ่ มุมของ AEC จะเห็นได้ว่าเกิดการหลอมรวมกันของเอเชียให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เช่น AEC + จีน อินเดีย ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและอำนาจของผู้บริโภคของเอเชียจะเป็นผู้ชี้นำตลาด ผู้บริโภคในเอเชียเองก็มีรายได้สูงขึ้นระดับหนึ่ง และจะเริ่มเห็นแบรนด์ต่างๆในเอเชียรุกตลาดโลกมากขึ้น เริ่มเปลี่ยนแปลงจากสินค้าทั่วไปมาเป็นสินค้าที่มีการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น (High Value-Added) โดยการใส่นวัตกรรมและให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Innovation) ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับธรรมชาติ รวมถึงการใส่ไอเดียลงไปในธุรกิจ “ยุคนี้เป็นยุคที่ไอเดียที่ดีมาก่อนทุน หากมีไอเดียที่ใช่ ทุนก็ไม่ใช่เรื่องยาก” รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล กล่าว

          จากการเปลี่ยนแปลงในตลาดข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรและแผนการตลาดต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้บริโภคและปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปกลยุทธ์การตลาดที่ควรมุ่งเน้นการตลาดทั้งแบบ Online และ Offline เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด 

         การเข้าสู่ยุค Online นั้นเอื้อต่อการทำ Long Tail Strategy ซึ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าอีก 80% ที่ไม่ใช่ลูกค้าชั้นดี แต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการโดยมีสินค้าและบริการที่ครอบคลุมจนสร้างยอดขายจากกลุ่มนี้ได้ และ Online Marketing เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนจากการทำ Long Tail Strategy

         รวมถึงการสร้างความผูกพันในตราสินค้ายังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยในผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถช่วงชิงกลุ่มลูกค้าได้ นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นการตลาดบนฐานความร่วมมือทั้งในและนอกเครือ โดยการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการเพื่อความแข็งแกร่ง และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายตลาด หรือเพื่อ Know-how ก็ได้

        

          และประเด็นสำคัญหลังจากทำกิจกรรมทางการตลาดแล้ว การวัดผล ก็มีความสำคัญเช่นกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสามารถพัฒนาโปรแกรมซึ่งถูกเรียกว่า ROI Marketing มาประมวลผลการทำงานที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น         

          ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำการตลาดจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค บทบาทของเทคโนโลยี ซึ่งนักการตลาดเองต้องสามารถตอบรับและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้รวดเร็วเหมาะสมกับตลาด โดยควรมุ่งเน้นการทำตลาดทั้งแบบ Online และ Offline ที่จะสร้างโอกาส รายได้ให้กับองค์กร หรือการโปรแกรมต่างๆเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการคอยสังเกตคู่แข่งเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มองหาโอกาสอยู่เสมอและเมื่อพบแล้วจะไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดมือไป!