Knowledge

VDO Clips

Effective Project Management

หลักสูตร Project Management พบกันในวันที่ 16 พ.ค. 60 หลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้การบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลกันค่ะ

View

เคล็ดลับในการทำรายงานให้ถูกใจผู้บริห...

หลักคิดอย่างเป็นระบบในการทำรายงานสำหรับผู้บริหาร ให้ดูง่ายได้ใจความ และใช้ประโยชน์ได้จริง

View

แนะนำหลักสูตร Convincing

รายละเอียดหลักสูตรจิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ โดย ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

View

สูตรสำเร็จในการวางแผนการขาย

อะไรคือสูตรสำเร็จในการวางแผนการขาย อธิบายโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ค่ะ

View

5 Strategic Thinking Enhancement

เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ โดยเฉพาะ Innovation Thinking

View

แนะนำหลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ใน...

เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ชคนและงานในวันที่ 15 ก.พ. 60

View
FirstPrev123Last (out of 25 items)