Knowledge

VDO Clips

แนะนำหลักสูตร Strategic Program

หลักสูตร Strategic Program โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

View

หลักสูตรการทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานแล...

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวางแผนการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

View

Effective Project Management Program โดย ผศ ดร วิพุธ อ่องสกุล 2017

เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถ...

View

Formulating Marketing Strategies โดย อ วิทยา จารุพงศ์โสภณ และ ...

เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนร...

View

5 Strategic Thinking Enhancement โดย รศ ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒ...

เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นม...

View

หลักสูตรอบรม 12 โมเดลที่นักการตลาดควรร...

การตลาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร ขอแนะนำหลักสูตร 12 Models - Marketing Perspective พบกัน 18 กรกฎาคม 2560 นี้

View
FirstPrev123Last (out of 27 items)