Email:
   

 
   
  Public Training Calendar
 
  ปฏิทินการอบรมสัมมนา
   
 
July  2012
วันที่
หลักสูตร
วิทยากร
3 ก.ค. 2555 หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ
Project Management : Definition & Planning
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
4 ก.ค. 2555 หลักการบริหารโครงการ : การควบคุมการดำเนินโครงการและการประเมินโครงการ
Project Management : Implementation & Evaluation
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
6 ก.ค. 2555 การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและพัฒนาการตลาด
Marketing Innovation & Development
ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
13 ก.ค. 2555 กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด
How to Create Event Marketing Plan
อ.ภูสิต เพ็ญศิริ และ อ.เกรียงไกร กาญจนะโภคิน
17 ก.ค. 2555 เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเพื่อขยายตลาด
Non-Customer Analysis
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
18 ก.ค. 2555 กลยุทธ์พิชิต คนพิชิตงาน
Winning manage people & work
ดร.สมสิทธิ์ มีแสงนิล
24 ก.ค. 2555 การวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร
Sales Planning for Salesperson
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
25 ก.ค. 2555 การบริหารการวางแผนการขาย
Sales Planning for Management
อ.ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง
26 ก.ค. 2555 หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง
Managing People To All Direction
ดร.ธีธัช สุขสะอาด
   
แนะนำหลักสูตรเด่น    
   
 
หลักสูตรอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน
   
  22 เม.ย. 2558
Process Mapping : How to create work flow and work improvement
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
Read more >>
   
หลักสูตรฝึกอบรม : 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
   
  27 เม.ย. 2558
5 Strategic Thinking Enhancement
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory และ 5)Innovation Thinking
 
 
Read more >>
   
หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน
   
  28 เม.ย. 2558
HR Reports as a tool to optimize business performance
เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของรายงาน ตลอดทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและปัญหาอุปสรรคในการนำเสนอรายงาน
 
 
Read more >>
   
หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ
   
  12 พ.ค. 2558
Competitive Sales & Marketing Strategy
เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
 
 
Read more >>
   
หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
   
  13 พ.ค. 2558
Excellent Supervisory Skill
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหาร การสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
 
Read more >>
   
หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน
   
  14 พ.ค. 2558
Psychology for Management & Motivating Techniques
เรียนรู้หลักจิตวิทยาเพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารคน สร้างความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนเจตคติ การบริหารอารมณ์ การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีม เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน และเครื่องมือต่างๆของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน
 
 
Read more >>
   
  

STRATEGIC BUSINESS DEVELOPMENT CENTER CO., LTD
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด

1755 Soi Ladprao 94 Ladprao Road, Phlapphla, Wangtonglang, Bangkok 10310 Tel : 0-2559-2146-7
Fax : 0-2559-2148, E-mail : info@sbdc.co.th


 
  Copyright 2005-2010 Strategic Business Development Center Co., Ltd All Rights Reserved.