Public Training Calendar

< ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2561 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561
พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561
พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
พฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561
พฤหัสบดี ที่ 22, ศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
อังคาร ที่ 27 พฤศจิกายน 2561
พุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561
พุธ ที่ 28, พฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561
พฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

Wow Creativity for Content Marketing

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์ Content Marketing อย่างไรให้ Wow!

เรียนรู้และทำความเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางทางการตลาด ที่เป็น Content Marketing รวมถึงทราบขั้นตอนในการทำ Content Marketing ที่ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งแนวทางไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง Content Marketing ที่โดนใจ
ดูรายละเอียด   

HR Reports as a Tool to Optimize Business Performance

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการจัดทำรายงานด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อวิเคราะห์และวางแผน

เรียนรู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของรายงาน ตลอดทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและปัญหาอุปสรรคในการนำเสนอรายงาน
ดูรายละเอียด   

B2B Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : การตลาดเจาะองค์กร

เรียนรู้ความแตกต่างของหลักการตลาดทั่วไปกับการทำตลาด B2B และเข้าใจถึงพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าประเภทองค์กร อีกทั้งการวางแผน และกำหนดกลยุทธ์การตลาดสำหรับตลาด B2B
ดูรายละเอียด   

Finance and Budgeting for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารการเงินและงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร

การตั้งงบประมาณที่ดีคือการวางแผนทางการเงินอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้หน่วยงานของตนสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างบรรลุเป้าหมาย แต่ละฝ่ายต้องคาดคะเนรายได้ที่เข้ามา และคาดคะเนต้นทุนต่างๆ เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจตั้งงบประมาณการลงทุนที่เกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานมากที่สุด
ดูรายละเอียด   

Sales Analysis and Planning Program

โปรแกรมการวิเคราะห์และการวางแผนการขายสำหรับนักขายมือโปร

เรียนรู้การวางแผนการขายด้วยกลยุทธ์การขายที่เป็นเลิศและเทคนิคการวิเคราะห์การขาย ผ่านมุมมองต่างๆ ทั้งด้านการประเมินผลงานขาย ด้านลูกค้าและผลิตภัณฑ์สู่การนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแผนและกลยุทธ์การตลาดและการขาย
ดูรายละเอียด   

Effective Facilitator Skills

หลักสูตรฝึกอบรม : พัฒนาทักษะการเป็น Facilitator

Facilitator คำนี้ในปัจจุบันมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงาน ในการสร้างทีมงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น Facilitator นั้นเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ เป็นโค้ชคอยชี้แนะ และสะท้อนกลับ (Feedback) รวมถึงเป็นผู้ให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลง
ดูรายละเอียด   

Excellent Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรม : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึง บทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมาย และวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของตนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนแบบต่างๆ ที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี
ดูรายละเอียด   

Modern Supervisory Development Program

โปรแกรมหลักสูตรสู่การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่

โปรแกรมการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่นี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึงระดับสูง หรือผู้ที่สนใจ ที่จะทำให้ท่านเข้าใจถึงบทบาท ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน การสื่อสารที่ชัดเจนแก่ทีมงาน รวมถึงการนำจิตวิทยาการบริหารมาสร้างแรงจูงใจทีมงานนำพาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป
ดูรายละเอียด   

Psychology for Management & Motivating Techniques

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน
ดูรายละเอียด   

Visual Thinking for Management

Visual Thinking for Management

การประมวลสมองของมนุษย์นั้นใช้ภาพในการประมวลผลเป็นส่วนใหญ่ เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถคิดทุกอย่างออกมาเป็นภาพ และสามารถนำภาพนั้นไปอธิบาย หรือสื่อให้คนที่ทำงานร่วมกับเราสามารถเห็นภาพได้ เพื่อความเข้าใจในการประมวลผล สามารถนำไปคิดต่อได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการนำไปแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ
ดูรายละเอียด