Public Training Calendar

< ก่อนหน้า เมษายน 2561 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พุธ ที่ 4 เมษายน 2561
พุธ ที่ 25 เมษายน 2561
พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561
ศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561

Formulating Marketing Strategies

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการ ขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
ดูรายละเอียด   

Competitive Sales & Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
ดูรายละเอียด   

Dealing the Difference : Managing People

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน วิธีการเสาะหา “แบบ (Type) ของแต่ละคน” ตลอดจนเทคนิคการบริหารและสอนงานคนที่แตกต่าง
ดูรายละเอียด   

Creating & Implementing Strategic Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : สุดยอดแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างและบริหารแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

เรียนรู้ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี ตลอดจนแนวทางการบริหารแผนเพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการ รวมถึงขั้นตอนการวัดและการกำกับแผน
ดูรายละเอียด