Public Training Calendar

< ก่อนหน้า เมษายน 2560 ถัดไป >

ปฏิทินการอบรมสัมมนา

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560
ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
อังคาร ที่ 25 เมษายน 2560
ศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560

Marketing Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ทางการตลาด

หลักสูตรนี้ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
ดูรายละเอียด   

Dealing the Difference : Managing People

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน วิธีการเสาะหา “แบบ (Type) ของแต่ละคน” ตลอดจนเทคนิคการบริหารและสอนงานคนที่แตกต่าง
ดูรายละเอียด   

Competitive Sales & Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
ดูรายละเอียด   

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรม : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
ดูรายละเอียด