Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Communication Technique for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

Communication Technique for Supervisor
เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นหัวหน้างานด้วย 5Cfor Supervisory Skill เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ เทคนิคการประสานงานที่ดี ตลอดจนถึงการมอบหมายงาน การปรึกษาหารึอ การสอนงาน การสั่งงานและการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

Communication Technique for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรม: เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

VDO แนะนำหลักสูตร
การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราจะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆวัน ในการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญเพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงานจะช่วยเป็นเครื่องมือดีๆ ที่ช่วยผู้จัดการ หรือหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี หัวหน้างาน ผู้จัดการจำเป็นต้องมีการวางแผน มีเป้าหมายและต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าว และสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารที่ดีเป็นพื้นฐานต่อจากนั้นคือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแล และบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ดังใจ ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน
วัตถุประสงค์
 1. เรียนรู้กลยุทธ์และวิธีการสำหรับการสื่อสารภายในและการ ประสานงานในองค์กรยุคใหม่
 2. เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารและการประสานงาน
 3. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางการสื่อสารและการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อการวางแผนสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน โน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล
เนื้อหาการอบรม

5C for Supervisory Skill

 • Communication
 • Coordination 
 • Coaching
 • Creativity
 • Commitment

 เทคนิคการสื่อสาร

 • การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
 • เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ
 • การโน้มน้าวสร้างพลัง, การสื่อสารอย่างผู้นำ, เทคนิคการฟังเชิงรุก

เทคนิคการประสานงาน

 • การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
 • อุปสรรคในการประสานงาน สามารถจัดการได้
 • การประสานงานที่ดี คือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • กำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
 • กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
 • กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน
 • การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการ

 • การมอบหมายงาน, การปรึกษาหารือ, การสอนงาน, การสั่งงาน, เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

Instructor:
อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
Customer Service Manager บริษัท Advance Data Network Communication ในเครือ AIS ไทยธนาคารและเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการให้กับบริษัทหลายแห่ง

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 22 มีนาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3