Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Marketing Research : Tools & Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

Marketing Research : Tools & Analysis
มองเห็นภาพ แนวทาง และประเภทของงานวิจัยยุคใหม่ เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัย ทราบถึงเทคนิคในการสำรวจตลาด ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สามารถวิเคราะห์ผล และนำไปใช้เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

Marketing Research : Tools & Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการทำวิจัยทางการตลาด:เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์

หลักสูตรการทำวิจัยการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยตอบปัญหาของธุรกิจ เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อให้ความรู้สำหรับธุรกิจหรือหน่วยงานที่ผู้บริหารการตลาดที่ต้องการตอบปัญหาต่างๆ ทางการตลาด อาทิ การทดสอบแนวคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ การค้นหาความพึงพอใจลูกค้า การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ การวัดความเข้มแข็งและตำแน่งของแบนด์ การวัดผลตอบรับจากโฆษณาและแคมเปญการตลาด ฯลฯ คำถามเหล่านี้จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของธุรกิจ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของกระบวนการคิดและการทำงานวิจัยทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการกำหนดปัญหาทางการตลาดที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การสร้างระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม รวมทั้งการวางแผนดำเนินการวิจัยการตลาดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ให้แนวทางการทำวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณถ ถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติด้านวิจัยการตลาด
วัตถุประสงค์
 1. ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการกำหนดปัญหา และขั้นตอนการทำวิจัยทางการตลาดตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และทราบถึงเทคนิคการทำวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด
เนื้อหาการอบรม
 • Marketing Research Essentials เผยโจทย์ลับวิเคราะห์แนวทางวิจัยการตลาด
  • เรียนรู้การกำหนดปัญหาของการทำวิจัยที่ถูกต้อง
  • เริ่มต้นกรอบแนวคิดการวิจัยและระเบียบการวิจัยที่เหมาะสม
  • เข้าใจถึงขั้นตอนระเบียบการวิจัย
  • ความแตกต่างระหว่างเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ
 • Customer Insights Analysis with Marketing Research ค้นหา Customer Insights ด้วยเทคนิคการวิจัยการตลาด
  • เข้าใจถึงพฤติกรรมลูกค้า
  • เทคนิคความคิดของการวิเคราะห์ลูกค้าของเรา
  • รู้ถึงแนวทางการวิเคราะห์สิ่งที่ลูกค้าคิดและต้องการ
 • When and How to Use Research Methods…วางแผนการใช้เทคนิคการวิจัยการตลาดที่เหมาะสม
  • เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ข้อดี และข้อด้อย ของเทคนิคแต่ละประเภท
  • Focus Group Technic การใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม การเป็นผู้นำสนทนาที่ดี รวมถึงเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
  • In-depth Interview Technic การใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกให้ได้ประสิทธิผล
 • Data Analysis Key Concepts สู่ผลลัพธ์สุดท้ายด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
  • การนำข้อมูลที่ได้รับมาตอบปัญหาที่กำหนด
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิจัย หรือผู้ที่สนใจ

Instructor:
ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2559 ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ จากการคัดเลือกของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2557

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3