Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

NLP Techniques for Coaching & People Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน

NLP Techniques for Coaching & People Management
เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ การโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลังโดยใช้ญาณทัศนะ รวมทั้งเทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการห้าขั้นตอน

NLP techniques for Coaching & People Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การใช้เทคนิค NLP ในการบริหารคนและโค้ชงาน

VDO แนะนำหลักสูตร
การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLP (Neuro-Linguistic Programming - การ โปรแกรมด้วยภาษาจิตประสาท) เป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง ทีมงานและองค์การ ภาวะผู้นำไม่ได้หมายถึงการมีตำแหน่งเท่านั้น สิ่งสำคัญคือความกล้าหาญความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจและการมี จิตวิญญาณที่จะสร้างความแตกต่าง และสร้างผู้นำให้เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
 1. ประยุกต์ใช้รูปแบบภาษาจิตประสาท (NLP) ในการโค้ชงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 2. เรียนรู้เทคนิคการโค้ชงานให้บรรลุเป้าหมาย (Coaching a Winning Team)

 3. เข้าใจเครื่องมือวิธีการโค้ชงานและการสื่อความหมายต่างๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและผลลัพธ์

 4. พัฒนาการสร้างแรงจูงใจและสร้างพลังไร้ขีดจำกัดแบบ NLP Unlimited Power

เนื้อหาการอบรม
 • หลักการภาษาจิตประสาท (NLP – Neuro-Linguistic Programming)
 • การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด
 • NLP กับความเข้าใจตนเอง และทีมงานหลักการ NLP กับการบริหารคนบริหารทีม

                - วิเคราะห์บุคลิกภาพ การปฎิสัมพันธ์ ทักษะเรื่องคนและการสื่อสาร
                - เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟัง การตั้งคำถาม และการสังเกต
                - NLP กับการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

 • หลักการ Coaching โดยใช้ NLP

                - Developing Rapport: การสร้างบทสนทนาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ และความไว้วางใจระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช
                - Know Your Outcome: การใช้ GROW Model เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวัง
                - Take Action: ปฏิบัติการโค้ชงานอย่างถูกวิธี (There is no failure, only feedback)
                - Have Behavioral Flexibility: การเลือกใช้รูปแบบการโค้ชที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ (Skill/Will Matrix)

 • การโค้ชแบบ 360 องศา และศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ
 • อะไรคือ Golden Rules VS. Platinum Rule
 • การโค้ชด้วยการตั้งคำถามทรงพลังโดยใช้ญาณทัศนะ (Intuitive Coaching)
 • เทคนิคและกระบวนการโค้ชด้วยวิธีการห้าขั้นตอน The 2 Minutes Challenge
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน

Instructor:
อ.ธเนศ เครือโสภณ
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3