Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Customer Insight Creating Marketing Strategy

หลักสูตรอบรม : การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Customer Insight Creating Marketing Strategy
เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่ การวิเคราะห์อินไซท์เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า รวมถึงกลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากแรงจูงใจของลูกค้า เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ, บุคลิกภาพของลูกค้า, การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

Customer Insight Creating Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

การสร้างความผูกพันกับลูกค้าคือหัวใจของการตลาด ไม่ใช่แค่การสร้างให้เกิดความพึงพอใจเท่านั้นการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค และการค้นหาCustomer Insight คือ กุญแจที่สำคัญที่จะทำให้เราบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ดังนั้นกุญแจสู่ความสำเร็จทางการตลาดก็คือการที่จะเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ ได้มาซึ่ง Customer Insight และสามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) เพื่อ สร้างความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนทางการตลาด เหนือคู่แข่ง ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการเรียนรู้ในการด้านความเข้าใจ ต่อลูกค้าของเราอย่างลึกซึ้ง ด้วยเทคนิคและแนวทางการวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ ต่อไป อาทิเช่น กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ หรือกลยุทธ์การสื่อสาร
วัตถุประสงค์
 1. เรียนรู้ถึงเทคนิค และกระบวนการวิเคราะห์ Customer Insight
 2. เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ Customer Insight เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า
 3. เพื่อนำ Customer Insight ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
เนื้อหาการอบรม
 • แนวคิดทางการตลาดแบบบูรณาการสมัยใหม่
 • การวิเคราะห์อินไซท์ของลูกค้า (Customer Insight Analysis)เพื่อสร้างความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)
 • กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิผลเนื่องจากการมองลูกค้าในฐานะมนุษย์ (Human Value Marketing)
 • กลยุทธ์การตลาดที่เกิดจากแรงจูงใจของลูกค้า (Consumer Centric Marketing)
 • การเข้าใจถึงแรงจูงใจลูกค้าเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ (Consumer Motives)
 • การเข้าใจถึงบุคลิกภาพของลูกค้าเพื่อสร้าง (Brand Personality)
 • การเปลี่ยนการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค (Consumer Perceptions and Attitudes)
 • พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Compulsive Consumption Behavior)
 • Customer Experience Management Strategy
 • การสร้างและการวิเคราะห์ระดับของ Customer Engagement
 • Integrated Brand Communication Through Consumer Sensory Marketing
 • Marketing Best Practices Developed from Consumer Insight

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด ตัวแทนขาย นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3