Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Dealing the Difference : Managing People

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

Dealing the Difference : Managing People
เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน วิธีการเสาะหา “แบบ (Type) ของแต่ละคน” ตลอดจนเทคนิคการบริหารและสอนงานคนที่แตกต่าง

Dealing the Difference : Managing People

หลักสูตรฝึกอบรม: หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนในแต่ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างดีในปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยาของเขา และแน่นอนว่าในสภาวะที่มีคนที่แตกต่างกัน เราจะมีแนวทางในการบริหารอย่างไร หลักสูตร“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาของคนที่แตกต่างกัน และจะส่งผลถึงการทำงานของเขาที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบได้อย่างไร
 2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ว่าจะเป็นความแตกต่า งเรื่องเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ความรู้ ความสามารถ หรืออุปนิสัยที่ต่างกัน
 3. เพื่อให้เราสามารถบริหารงาน บริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องประสานงานกับคนที่แตกต่าง หรือสามารถบริหารทีมที่มีคนหลากหลายแบบอยู่ร่วมกันได้
 4. เพื่อให้เข้าใจหลักการในการพัฒนาคนที่มีความแตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง
เนื้อหาการอบรม
 • ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน
 • ความเข้าใจต่อคนที่แตกต่างและทำงานร่วมกับคนในแต่ละประเภท
 • วิธีการเสาะหา “แบบ (Type) ของแต่ละคน” และนำมาออกใช้ให้เป็นประโยชน์
 • เทคนิคการบริหารคนที่แตกต่าง
 • การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชาย เพศหญิง
 • การบริหารคนที่มีอุปนิสัยแบบต่างๆ
 • การบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน
 • การบริหารคนที่มีความสามารถสูง (Super Star Management)
 • เทคนิคการสอนงาน (Coaching) บุคคลแบบต่างๆ
 • จิตวิทยาการบริหารทีมที่ประกอบด้วยคนที่แตกต่างกัน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3