Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Winning with Risk Management

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

Winning with Risk Management
เข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน เป็นลำดับขั้น สามารถประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงและนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้

Winning with Risk Management

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

ความไม่แน่นอนในธุรกิจเปรียบเหมือนดาบสอง คม ซึ่งที่อาจกระทบในเชิงบวก (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ดังนั้นองค์กรควรรู้เท่าทันความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่ต้องการ โดย “การบริหารความเสี่ยง” จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งแต่ละองค์กรมีวิธีการจัดการแตกต่างกัน เพราะข้อจำกัด (Constraint) ที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอน (Uncertainty) ที่แตกต่างกันด้วย ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องความเสี่ยง ที่หลากหลาย รู้จักวิเคราะห์มุมมองประเด็นความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกระบวนการ ด้านการตลาด ฯลฯ ได้กำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ เรียนรู้กระบวนการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร และกำหนดแผนงานในระยะต่างๆ
วัตถุประสงค์
 1. ทำความเข้าใจภาพรวมของหลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
 2. รู้จักเทคนิคการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
 3. เรียนรู้แนวทางการบริหารความไม่แน่นอนหรือภาวะวิกฤตต่างๆ
 4. เข้าใจและสามารถทำแผนการบริหารความเสี่ยงในแผนกลยุทธ์หรืองบประมาณขององค์กรได้
 5. สามารถพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลอย่างเป็นหลักการพร้อมกับการปรับปรุวแนวทางการบริหารสู่การสร้างกำไรที่ยั่งยืน
เนื้อหาการอบรม
 • บทบาท หน้าที่และความจำเป็น ของการใช้การบริการความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานกิจการ (Risk- Based Performance Management)
 • หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise of Risk Management)
 • วิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยและการสูญเสียโอกาสของความเสี่ยง ( Problem -Risk/Risk Factors & Loss- Opportunity)
 • กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลำดับ  

                  - การกำหนดคงวามเสี่ยง

                  - ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

                  - ระบุเหตุการณ์เสี่ยงที่สำคัญ

                  - ปัจจัยเสี่ยง ( Key Risks)

 • กลยุทธ์ 4 T ในการบริหารความเสี่ยง (Terminate- Transfer - Treat -Take)
 • การกำหนดตัวชี้วัด ตัวเตือนภัยและปรับแผนการบริหารความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )
 • การนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดการใช้เทคนิคในการวางแผนระยะสั้น - ยาว
 • เรียนรู้ Case ความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร นักวิเคราะห์

Instructor:
ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านยุทธศาสตร์บริหารความเสี่ยง และการจัดการคุณภาพ)

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 19 ตุลาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3