Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Competitive Sales & Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

Competitive Sales & Marketing Strategy
เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่

Competitive Sales & Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

VDO แนะนำหลักสูตร
เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การ เป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ การนำเอากลยุทธ์การขายและการตลาดต่างๆ มาใช้ เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตามคาดหวัง
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน
เนื้อหาการอบรม
  • ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ 
  • แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ 

               - ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
               - การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
               - การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

  • ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ 

               - การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
               - กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ 
               - กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
               - กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

  • กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ 

               - การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 
               - การจัดการปิรามิดลูกค้า 
               - 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
               - สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
หลักสูตรนี้เหมาะกับนักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้รับผิดชอบทางด้านการขาย นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

Instructor:
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
อดีตรองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3