Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Convincing

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

Convincing
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ รวมทั้งวาทศิลป์ในการนำเสนอ เจรจาต่อรอง และจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จ

Convincing

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

VDO แนะนำหลักสูตร
“การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน” หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ กล่าวเช่น ในเรื่องการทำงานกับทีมงาน หรือกับผู้ใต้บังคับบัญชา การที่เรามีจิตวิทยาการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์การเป็นสิ่งจำเป็น อย่างยิ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเอาหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ และมีเป้าหมาย ก็จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้น ศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองาน ต่อลูกค้าและคู่ค้าของเราให้มากยิ่งขึ้น ด้วยหลักจิตวิทยาและศิลปะการพูดที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน

 2. เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน

 3. เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน

 4. เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสาร อย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ

 5. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่
เนื้อหาการอบรม

จิตวิทยาในการจูงใจ (ครึ่งวันเช้า)

 • แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน

 • การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง(Analysis Audiences’ types)

 • การสร้างความน่าเชื่อถือ: เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)

 • เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้วน้าวและชักจูง (NLP Techniques)

              - ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)
              - ผู้ใต้บังคับบัญชา
              - ลูกค้า

 • จิตวิทยาการนำเสนองาน

วาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (ครึ่งวันบ่าย)

 • หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ

 • วาทะศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน

 • ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

 • วาทะศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

 • สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป

Instructor:
ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดูรายละเอียด

Instructor:
รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์และวิทยากรนักพูดมืออาชีพ

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3