Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Business 4.0

โปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 "ก้าวเข้าสู่โมเดลยุคธุรกิจ 4.0"

Business 4.0
ก้าวเข้าสู่โมเดลธุรกิจใหม่ Business 4.0 ในทุกๆส่วนงาน Update แนวคิดใหม่ๆ เพื่อนำพาธุรกิจเข้าสู่โลกยุค 4.0 ไปกับเรา ด้วยโปรแกรม 3 วัน ที่เปิดมุมมอง และแนวคิดในทุกๆด้าน ประกอบไปด้วย การบริหารทรัพยากรมนูษย์ HR 4.0, โมเดลการตลาดในแบบ Marketing 4.0, และ Strategy 4.0 - ในภาพรวมเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ

Course 1 : HR 4.0

หลักสูตรที่ 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0

ในแวดวงของ HR นั้น เริ่มการกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 อย่างแพร่หลายและได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว กูรูหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างต้องรีบปรับตัวให้เร็วขึ้นไปอีก เพื่อรองรับผลกระทบที่จะมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีการทำธุรกิจ แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน การปฐมนิเทศ การพัฒนา และการบริหารความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นต้น ในหลักสูตรนี้จะแนะนำอีกหนึ่งความหมายของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0 เชื่อมโยงไปกับแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อรับมือให้ทันท่วงที
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทราบและทำความเข้าใจกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. เพื่อทราบถึง HR Information System เทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลแบบ End to End
 3. เพื่อเข้าใจทักษะ ความสามารถ และหน้าที่สำคัญของบุคลากรที่จำเป็นสำหรับองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
 4. สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างกลยุทธ์ทั้งเชิงรับ เชิงรุก ให้เหนือคู่แข่งขัน และกลยุทธ์การบริหารทีมงานในยุค HR 4.0
 5. เข้าใจและสามารถประยุกต์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โลกดิจิตอล (HR in Digital Economy) อีกทั้งเข้าใจคนแต่ละ Gen ในการทำงานอีกด้วย
เนื้อหาการอบรม
 • Part 1 : Disruptive Trend ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและแนวคิดในการทำธุรกิจ ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล โดยคุณกิตติคุณ วัชรมณเฑียร Vice President Corporate Culture & Internal Communication - เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group)
 • Part 2 : HR Information System เทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคลแบบ End-to-End  โดยคุณธนภัทร์ สกลธนารัตน์ HRIS Specialist - บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)
 • Part 3 : - ทิศทางของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ภายใต้ Thailand 4.0

                    - ทักษะและความสามารถ ของบุคลากร ที่องค์กรต้องการ ในยุค 4.0

                    - การเปลี่ยนแปลงในบทบาทของ HR ยุค 4.0

    • อะไรคือหน้าที่ของ HR 4.0 ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร
    • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โลกดิจิตอล (HR in Digital Economy)
    • กลยุทธ์การบริหารทีมงาน จากคนหลาย Gen ในองค์กร
    • Rethink: Total Employee Engagement

      โดย คุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล Consultant, OD & HRM Management - เครือสยามพิวรรธน์ (Siam Piwat Group)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทั่วไป

Instructor:
อ.กิตติคุณ วัชรมณเฑียร
Vice President Corporate Culture & Internal Communication - เซ็นทรัลกรุ๊ป (Central Group)

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Course 2 : Marketing 4.0

หลักสูตรที่ 2 : การตลาด 4.0

โลกการตลาดปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จากในอดีตยุคการตลาด 1.0 ที่มุ่งเน้นคุณค่าในการใช้งาน Function Value แบบ Product Oriented สู่การตลาด 2.0 ที่เน้นการสร้างความแตกต่างและการตลาดเพื่อสร้าง ความพึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อเน้นคุณค่าใช้เชิงอารมณ์ Emotional Value แบบ Customer Oriented หรือเปลี่ยนเป็นการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การตลาด 2.0 มุ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ร่วมที่ดีกับลูกค้า อย่างไรก็ตามการตลาด 2.0 ดังกล่าว ก็เริ่มจะคลายประสิทธิภาพลงเมื่อโลกดิจิตอล หรือ ในโลก Social Network เข้าสู่สังคมออนไลน์และสังคมชุมชม ได้มามีส่วนและผลกระทบในโลกการตลาดอย่างมาก การเพียงสร้างความแตกต่าง และความเชื่อถือใน Brand เท่านั้น กลับไม่สามารถตอบโจทย์การตลาดที่ยั่งยืนในระยะยาวได้ Marketing 3.0 จึงเป็นการตลาดที่ต้องขับเคลื่อนด้วย Digital Marketing & Social Marketing ซึ่งต่อยอดมาถึง Marketing 4.0 จึงมุ่งเน้น Integration ทุกเครื่องมือการตลาดมาเชื่อมโยงทั้ง Online และOffline เข้าด้วยกันและจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าในระบบ Marketing System ที่ทำเป็นอัตโนมัติ หรือเขียนเป็น Flow ไว้เพื่อให้มีข้อมูลลูกค้าในทุกมิติ เพื่อที่จะโยงไปถึงการสร้าง CRM ในการให้บริการลูกค้าต่อไป
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ หลักและแนวคิดของการตลาด แบบ 4.0 ที่แตกต่างจาก การตลาด แบบ 1.0 2.0 และ 3.0

2. เรียนรู้การตลาดเน้นยุทธศาสตร์ Marketing 4.0 ที่มุ่งสร้าง Value ที่แท้จริงแก่ลูกค้าในสังคมใหม่

3. ได้เข้าใจวิธีการทำการตลาดต่างๆ ตามแบบ Marketing 4.0 ที่สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรธุรกิจของเมืองไทยได้

เนื้อหาการอบรม
 • ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาด (Change of Marketing Environment)
  • Mega Trends
  • Thailand 4.0
  • New Customer Journey
 • แนวคิดการตลาด 4.0 เปรียบเทียบกับการตลาด 1.0 2.0 และ 3.0 (Marketing Strategies From 1.0 to 4.0)
 • Change to Marketing Model 4.0
  • Holistic Marketing Model
  • Business Model Canvas
  • ROI Marketing
 • Change of Contact Points in Marketing 4.0
  • Omni channel
  • New Media, Social Media and
  • Traditional Media
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Course 3 : Strategy 4.0

หลักสูตรที่ 3 : การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.0

เรียนรู้ Mind set ที่ต้องปรับเพื่อรองรับสถานการณ์ในยุค 4.0 ,การปรับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ สู่คิดเชิงกลยุทธ์แบบ 4.0 พร้อมทั้งเรียนรู้ “แก่น” ของ Good Strategy (Good Diagnosis, Clear Guiding Policy, Coherent Actions) , หลักการของ Positioning และ การคิดเป็น Reinforcing Loop นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ความแตกต่างของ Strategy 1.0 - 4.0 ว่าเป็นอย่างไร? ที่สำคัญคุณจะได้รับหลักการกำหนดกลยุทธ์ในยุค Thailand 4.0 , การปรับธุรกิจสู่ New Business Model 4.0 ด้วยหลักการสร้างนวัตกรรม และกลยุทธ์ที่แตกต่างและความท้าทายในการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับสภาพการแข่งขันในยุค 4.0
วัตถุประสงค์

1. ปรับ Mind set และ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับสถานการณ์ในยุค 4.0

2. เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันในยุค 4.0 เพื่อสร้างความท้าทายในการพัฒนาองค์กรไว้รองรับสภาพการแข่งขันในยุค 4.0

3. เรียนรู้ถึงการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ (New Business Model 4.0) ด้วยหลักการการสร้างนวัตกรรมในอนาคต

เนื้อหาการอบรม
 • Mind set ที่ต้องปรับเพื่อรองรับสถานการณ์ในยุค 4.0
 • ปรับแนวคิดเชิงกลยุทธ์  สู่คิดเชิงกลยุทธ์แบบ 4.0
 • เราจะกำหนดกลยุทธ์ไปเพื่ออะไร?
 • “แก่น” ของ Good Strategy (Good Diagnosis, Clear Guiding Policy, Coherent Actions)
 • หลักการของ Positioning และ การคิดเป็น Reinforcing Loop
 • ทำไมต้อง Strategy 4.0? Strategy 4.0 แตกต่างจาก 1.0-3.0 อย่างไร?
 • หลักการกำหนดกลยุทธ์ในยุค Thailand 4.0
 • ปรับธุรกิจสู่ New Business Model 4.0
 • หลักการสร้างนวัตกรรม ภายใต้โมเดลธุรกิจแบบ 4.0
 • กลยุทธ์การแข่งขันในยุค 4.0 แตกต่างจากการแข่งขันในยุค 1.0-3.0 อย่างไร?
 • กลยุทธ์ที่แตกต่างและความท้าทายในการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับสภาพการแข่งขันในยุค 4.0
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักกลยุทธ์ และผู้สนใจทั่วไป

Instructor:
ดร.รัฐ ธนาดิเรก
ที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในหลายๆแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 15,600.00 16,692.00 468.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 14,040.00 15,022.80 421.20

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3