Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Strategic Communication for Relationship & Success

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน

Strategic Communication for Relationship & Success
หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน ได้รวบรวมความคิด และกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับตัวเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนหลากหลายสไตล์ได้อย่างเหมาะสม และสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่าย ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการต่อไป

Strategic Communication for Relationship & Success

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน

หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน ได้รวบรวมความคิด และกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับตัวเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนหลากหลายสไตล์ได้อย่างเหมาะสม และสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่าย ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการต่อไป
วัตถุประสงค์
  • ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อความสำเร็จการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
  • เรียนรู้และฝึกการใช้เทคนิค เครื่องมือต่างๆ ด้านการสื่อสารที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
  • สามารถประเมินสไตล์คนในแบบต่างๆ จากพฤติกรรมการแสดงออก และมีแนวทางเพื่อปรับการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
เนื้อหาการอบรม
  • ความท้าทายและความสำคัญของการสื่อสาร

                - ความจริงของมนุษย์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการสื่อสาร

                - ความสัมพันธ์ของความคิด ความรู้สึก และการแสดงออก (พฤติกรรม)

                - หน้าที่ของการสื่อสาร และประโยชน์ที่ได้รับ

                   (1) Control

                   (2) Motivation

                   (3) Information

                   (4) Emotional/Expression

                  - อุปสรรคในการสื่อสาร

                    (1) ผู้พูด

                    (2) ผู้ฟัง

                    (3) สิ่งแวดล้อม

                 - 3Vs เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  • รูปแบบการสื่อสารและการให้ความสำคัญของมนุษย์

                 - รูปแบบของการสื่อสาร พฤติกรรมและโน้มน้าวความคิดผู้อื่น

                    (1) พฤติกรรม การสื่อสารที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแบบ

                    (2) หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบไหน

                 - แนวทางในการตอบสนองและให้ความสำคัญ

                    (1) พฤติกรรม การตอบสนองที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแนวทาง

                    (2) หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบการตอบสนองแบบไหน

  • เทคนิคการประเมินสไตล์และพฤติกรรมของมนุษย์

                - ลักษณะสไตล์ของมนุษย์ 4 แบบ ที่ต้องทำความเข้าใจ
                - วิธีการประเมินคนรอบข้างว่าเป็นสไตล์แบบไหนอย่างถูกวิธีและแม่นยำ
                - เทคนิค วิธีการสื่อสารและรับมือกับคนสไตล์ต่างๆ ที้ง 4 สไตล์อย่างมีประสิทธภาพ
                - แนวทางในการปรับตัวเพื่อการสื่อสารให้สอดคล้องกับคนไสตล์ต่างๆ เพื่อให้ได้ใจและได้งาน อย่างมืออาชีพ


Instructor:
คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี
ผู้จัดการและเชี่ยวชาญด้าน Training

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3