Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรม : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making
เรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA

Systematic Approach to Problem Solving & Decision Making

หลักสูตรฝึกอบรม : วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ

VDO แนะนำหลักสูตร
ในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ หลักสูตร วิธีคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจแบบเป็นระบบ นี้ จึงมุ่งเน้นให้ได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลองฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหา และกระบวนการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  2. ฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  3. ฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจของตน
เนื้อหาการอบรม
  • ความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  • ความหมายของคำว่า "ปัญหา"
  • กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

1.การวิเคราะห์ปัญหา

- เครื่องมือการหาปัญหา
- เครื่องมือการเลือกและจัดดลำดับความสำคัญของปัญหา
- การกำหนดปัญหาที่ถูกต้อง ( Statement of Problem )

2.การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- การประเมินผลกระทบของปัญหา 3 มิติของปัญหา

3.การหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

- หลักการหาข้อมูลแบบ 3GEN : Genda,Genbutsu,Gennjitsu
- การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้หลักผังก้างปลา

4.การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

- การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยหลัก Brain Storming
- การเลือกวิธีการการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล
- การป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำโดยหลัก Poka Yoke

5.การติดตามผลและประเมินผล

- การประชุมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย 6 มุมมอง
- กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบของ NASA
- การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจ
- การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆในการตัดสินใจ
- กิจกรรมฝึกแก้ไขปัญหาโดยประเด็นจริงขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานในทุกแผนก ทุกฝ่าย ทุกระดับ

Instructor:
อ.สุรเจต เกิดศุข
- ที่ปรึกษาและวิทยากรอาวุโสด้านระบบบริหารคุณภาพ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูทาเล้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 13 ธันวาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3