Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Key Management Model : Business Management

โปรแกรมหลักสูตร โมเดลด้านการจัดการ การจัดการธุรกิจ

Key Management Model : Business Management
เห็นภาพรวมของแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เปิดมุมมองและวิธีคิดของการบริหารจัดการยุคใหม่ เรียนรู้โมเดลในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ที่เข้ากับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันและอนาคต สามารถนำแนวคิดไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือจัดการด้านลูกค้าการแข่งขันได้

Key Management Model : Business Management

โปรแกรมหลักสูตร โมเดลด้านการจัดการ การจัดการธุรกิจ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้เห็นภาพรวมของแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารการจัดการ ไปตามแต่ละยุคสมัย
 2. เพื่อจะเปิดมุมมอง และวิธีคิดของการบริหารจัดการยุคใหม่ ที่เน้นการคิดเชิงระบบ และนวัตกรรม
 3. นำเสนอ Model ในการบริหารจัดการ ที่เปลี่ยนประสิทธิภาพ ที่เข้ากับการบริหารจัดการในยุคปัจจุบันและอนาคต
 4. สามารถนำ แนวคิดโมเดลที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุริจ หรือจัดการด้านลูกค้า การแข่งขัน
เนื้อหาการอบรม

An era of global business ยุคสมัยของโลกธุรกิจ

 • 1.0  The era of Product & Production ยุคแห่งการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • 2.0  The era of Customers ยุคแห่งการตอบสนองความต้องการลูกค้า
 • 3.0  The era of Innovations ยุคแห่งการสร้างความต้องการลูกค้า
 • 4.0  The era of Human Spirit ยุคแห่งข้อมูล คุณค่าและการเติมเต็ม

World Business 4.0 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลกธุรกิจยุค 4.0  

 • Mega Trend & Transformation แนวโน้มโลกและการเปลี่ยนผ่าน
 • D2I : Data to Intelligence ข้อมูลอัจฉริยะ
 • IOT : Internet of Things เครือข่ายที่เชื่อมต่อทั้งหมด
 • Thailand 4.0 ไทยแลนด์ 4.0

Key Model I: New Strategic Business Paradigm กระบวนทัศน์เชิงกลยุทธ์ธุรกิจยุคใหม่

 • Brain map แผนที่สมอง
 • The New Systematic Thinking ความคิดเชิงระบบแบบใหม่
 • The New Innovative Thinking ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่

Key Model II : Situation AnalysisCanvas วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 • Micro Environment : Five Force Model สถานการณ์และสภาพแวดล้อมระดับจุลภาค
 • Macro Environment : PESTEL Model สถานการณ์และสภาพแวดล้อมระดับมหภาค

Key Model III : Customer Insight  Analysis วิเคราะห์เจาะลึกลูกค้า

 • PCCK & Purchasing Power ระดับของลูกค้าและอำนาจซื้อ
 • Influencer ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
 • 6W1H ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
 • Needs & Expectation ความต้องการและความคาดหวัง
 • Customization พึงใจแบบส่วนตัว
 • Law of Pareto 80:20 & ABC Matrix การกลั่นกรองลูกค้า

Key Model V : Competitive Models แบบจำลองการแข่งขัน

 • BCG Model
 • CSI Radar

Key Model VI: Benchmarking การเทียบเคียงคู่แข่ง

 • Competency ขีดความสามารถ
 • USP : Unique Selling Point จุดขายที่เหนือกว่า
 • KPI
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
อ.เอกสิทธิ์ สุนทรนนท์
ผู้บริหารระดับสูงสายการตลาด บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3