Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Design Business Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการออกแบบธุรกิจ

Design Business Management
แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม ผ่านความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการ

Design Business Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การจัดการออกแบบธุรกิจ

แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม ผ่านความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการ
วัตถุประสงค์
 1. แนะนำผู้เข้าอบรมให้ทราบถึงแนวคิด ความสำคัญ และบทบาทของการจัดการออกแบบในโลกยุคใหม่
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการจัดการการออกแบบอย่างมีระบบ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการจัดการออกแบบ และวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เนื้อหาการอบรม
 1. รู้จักกับโลกยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้วยการจัดการออกแบบธุรกิจ
 2. กระบวนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม
  • Design Awareness
  • Design Method and Process
  • Design Competitiveness and Leadership
 3. ขั้นตอนการจัดการจัดการออกแบบธุรกิจ
  • Designing Organization
  • Brand Creation
  • Project Management Through Design
  • Social and Environmental Responsibilities
 4. การจัดการเพื่อกลยุทธ์การออกแบบ
  • Identifying Opportunities for Designs
  • Market and Customer Needs
  • Design Value Index
  • Design Strategies: Product, Environment, Service
  • Design for Sustainability
 5. พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาและ Workshop ฝึกหัดการจัดการออกแบบธุรกิจ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือผู้ที่สนใจ

Instructor:
ผศ. อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 29 กันยายน 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

หลักสูตรการการจัดการออกแบบธุรกิจเป็นการบูรณาการความรู้ด้านการคิดเชิงออกแบบและหลักการการจัดการ ในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรประเภทต่างๆ ให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม ทั้งในเชิงผลิตภัณฑ์ (Product) กระบวนการ (Process) และการบริการ (Service) ตลอดจนการสร้างมูลค่า (Value Creation) ที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการจัดการออกแบบอย่างเป็นระบบ ผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3