Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

How to Create Event Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

How to Create Event Marketing Plan
เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

How to Create Event Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

VDO แนะนำหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของการสื่อสารการตลาดที่มากมายแบบนี้ Event Marketing คือ เครื่องมือการตลาดยอดฮิตที่จะยิง Direct ตรงต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรนี้หวังให้ท่านสามารถวางแผนทำกิจกรรมการตลาดที่คำนึงถึงผลสำเร็จ ด้ารการตลาดที่แท้จริงด้วย
วัตถุประสงค์

1.เข้าใจแนวคิดในการสร้างกิจกรรมทางการตลาด

2.การทำกิจกรรมทางการตลาดให้ดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย

3.เข้าใจกระบวนการสร้างแผนการตลาดเชิงกิจกรรม

4.ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำกิจกรรมทางการตลาดที่ได้ผล

เนื้อหาการอบรม
  • อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคโลกาภิวัฒน์
  • Life Style Marketing Activities
  • Passionate Marketing Activities
  • การตลาดเชิงกิจกรรม คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้
  • การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
  • การวาง Scope of Marketing Event
  • การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค
  • ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)
  • Marketing Event Year Plan เขาคำนึงถึงอะไรบ้าง
  • กรณีศึกษา : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
เหมาะสำหรับนักการตลาด นักประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม

Instructor:
รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ
อาจารย์ประจำภาควิชา การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูรายละเอียด

Instructor:
คุณอุมารี ชาญณรงค์
Corporate Communication and International Marketing Director ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์และการตลาดต่างประเทศ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จากัด (มหาชน)

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3