Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

CSR Strategy for Sustainability

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์มุ่งสร้าง CSR สู่ความยั่งยืน

CSR Strategy for Sustainability
หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้แต่ละองค์กร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) เสริมภาพลักษณ์ เสริมธุรกิจให้แก่องค์กร โดยมีการประยุกต์ ปรับใช้ ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพในบริบทสังคมไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร่วมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน สร้างความผูกพัน ความจงรักภักดีทั้งภายในองค์กร อีกทั้งให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อองค์กรภายนอก ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

CSR Strategy for Sustainability

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์มุ่งสร้าง CSR สู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. ได้รับความรู้ ในด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เพื่อนำไปคิดค้นและพัฒนาโครงการซีเอสอาร์ขององค์กรได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

2.  จุดประกายความคิดรวมทั้งการเปิดโลกทัศน์ การบริหารจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีลำดับ เป็นระเบียบ ของโครงการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

3.  ให้มีความสามารถในการริเริ่ม ร่วมแสดงความเห็น และการทำงานเป็นกลุ่มในการพัฒนาโครงการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้เกิดผลสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  สามารถนำแนวคิด องค์ความรู้ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาประยุกต์และปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งขององค์กรและสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทสังคมไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เนื้อหาการอบรม

1. การพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development)

2. ความหมายของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

3. ความสำคัญและประโยชน์ของ CSR

4. ระดับความรับผิดชอบต้องเริ่มที่ความรับผิดชอบของเอกัตบุคคล (ISR)

5. เป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

6. แนวคิด หลักเกณฑ์ การดำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (มิติในการดำเนินกลยุทธ์ซีเอสอาร์ และ การบริหารจัดการ CSR)          

7. การปรับทิศทางหรือแนวทาง CSR ให้เหมาะกับธุรกิจขององค์กร เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development) แก่องค์กร

8. แนวทางและข้อเสนอแนะ การดำเนินกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

9. กรณีศึกษา : การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด นักบริหารระดับต่างๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์
ผู้เขียนหนังสือ "DNA CSR แบบไทยๆ ตามกระแสโลก” และ "CSR Towards CSV" ในนิตยสาร e-Leader ในเครือเออาร์ และ วารสาร TPA News ของสมาคมไทย-ญี่ปุ่น และเป็นที่ปรึกษา นสพ. Telecom & Innovation Journal รวมถึงเป็นอาจารย์ผู้บรรยายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

ดูรายละเอียด

Instructor:
คุณวิไล เคียงประดู่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ ผู้ผลักดันให้กลยุทธ์ CSR ของเอไอเอสสู่ SD จนเอไอเอสได้รับการ Certified as listed SD Company in Dow Jones Stock Market

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3