Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Digitizing Your Business : Exploring New Business Paradigm

หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีการนำกลยุทธ์ดิจิตอลเข้าสู่ธุรกิจคุณ

Digitizing Your Business : Exploring New Business Paradigm
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันนั้นรวดเร็วและคาดไม่ถึง จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของข้อมูลข่าวสารกับชีวิตจริง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบการที่สื่อสารกันเองได้ คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ที่เรียนรู้และฉลาดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ธุรกิจที่เรียนรู้เท่าทันสถานการณ์เหล่านี้ และสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้เท่านั้นจึงจะอยู่รอดต่อไปได้ หลักสูตร Digitizing Your Business : Exploring New Business Paradigm จะเปิดแนวทางให้ผู้บริหาร ได้นำกลยุทธ์ดิจิตอลไปประยุกต์ใช้กับกิจการได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

Digitizing Your Business : Exploring New Business Paradigm

หลักสูตรฝึกอบรม : วิถีการนำกลยุทธ์ดิจิตอลเข้าสู่ธุรกิจคุณ

วัตถุประสงค์

สร้างการรับรู้เหตุผลและที่มาของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ธุรกิจในยุคดิจิตอล รวมถึงแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการนำไปใช้ เพื่อให้ผู้ให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจวางแนวทางกลยุทธ์ดิจิตอลขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาการอบรม

1. Digital Strategy is not IT strategy  (กลยุทธ์ดิจิตอล ที่ไม่ใช่เพียงแค่ IT)

2. Raise of the Machine (Learning)

   - Big Data and Predictive Analytic (การวิเคราะห์และพยากรณ์ธุรกิจด้วยการใช้ Big Data)

   - Artificial Intelligence and Machine Learning (การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในโลกธุรกิจ)

   - From IoT to IIoT (จาก IoT, Internet of things สู่  IIoT, Industrial Internet of Things)

3. Functional Approaches and Practices (แปลงกลยุทธ์ดิจิตอลเข้าสู่ส่วนปฏิบัติงานในทุกๆส่วน)

   - Digital Marketing (การทำตลาดดิจิตอล)

   - Industry 4.0 vs Supply Chain and Operations Strategy (กลยุทธ์อุตสาหกรรม และ กลยุทธ์การปฏิบัติการแบบ 4.0 )

   - HR Analytics (การวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิตอล)

   - Performance Management (กลยุทธ์ดิจิตอลกับการบริหารผลการดำเนินงาน)

4. Digital Transformation: Rhetoric and Reality (แปลงธุรกิจสู่ยุคดิจิตอลอย่างไร ในโลกความเป็นจริง)

5. Does Size Matter? (ขนาดของธุรกิจ สำคัญรึเปล่าในการใช้กลยุทธ์ดิจิตอล)

   - Dinosaur vs Cockroach (ใหญ่แบบไดโนเสาร์ หรือ เล็กแบบแมลงสาบ)

   - Lean Thinking (การคิดเริ่มต้นแบบลีน (Lean))

6. Exploring your digital opportunities (การสำรวจโอกาสทางดิจิทัล)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือผู้ที่สนใจ

Instructor:
อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการดำเนินงาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3