Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Managing People to All Direction

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารคนรอบทิศทาง

Managing People to All Direction
“หลักสูตรที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร ที่กำลังมองหาวิธีบริหารจัดการกับคนในองค์การในทุกๆระดับ อย่างมีประสิทธิผล”

Managing People to All Direction

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักการบริหารคนรอบทิศทาง

แน่นอนว่าทักษะในการเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างานที่สำคัญที่สุดคือ “การบริหารคน” เดิมทีในการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารคนนั้น เรามักแต่คิดถึงเรื่องการบริหารลูกน้องหรือทีมงานเราเป็นสำคัญ แต่แท้จริงแล้ว ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางในองค์กร เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในทุกๆระดับขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเรา หรือผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ที่เราจะต้องรู้จักการวางตัวการทำงานให้ได้ตามนโยบาย อีกส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารในระดับเดียวกันที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าจะทำงานประสานงานกับเขาอย่างไร เพื่อจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่งานของเราให้ได้มากที่สูด ซึ่งหลักสูตรนี้จะได้ตอบครอบคลุมในการบริหารคนในทุกๆทิศทางดังกล่าวซึ่งจะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารคน
วัตถุประสงค์

ในหลักสูตรนี่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการบริหารคน เพื่อสามารถนำและทำงานกับบุคคลทุกระดับในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในระดับบน (หัวหน้าของคุณและบุคคลในตำแหน่งที่สูงกว่า) ระดับเดียวกัน (เพื่อนร่วมงานและบุคคลในระดับเดียวกัน) และระดับล่าง (คนในความปกครองของคุณ)

เนื้อหาการอบรม
 1. หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึง
  ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัย
  SOP : Smile - Open mind - Positive thinking
 2. หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง
 3. หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
  1. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน  ( Motivation – Commitment – Engagement)
  2. เทคนิคการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
  3. การสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงาน
  4. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิพล
 4. หลักการบริหารผู้บริหารระดับสูงกว่าเรา
  1. การสร้างความไว้วางใจจากบุคคลระดับบน
  2. ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงที่ควรจะเป็น
 5. หลักการบริหารเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารระดับเดียวกัน
  1. เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน : สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง
   สร้างเสน่ห์ในการทำงาน ด้วยการ กล่าวขอบคุณ..
   ควรทำ / ไม่ควรทำ   พิจารณา อย่างไร
  2. แนวทางการสร้างอิทธิพลต่อบุคคลระดับเดียวกัน
 6. การสร้างภาวะผู้นำแบบรอบทิศทาง
 7. เทคนิคการสื่อสารเพื่อรับมือขจัดข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้า
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหาร

Instructor:
อ.จุลชัย จุลเจือ
วิทยากรที่ปรึกษา Strategic Center และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคน

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3