Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Strategic Change in the Digital Age

หลักสูตรฝึกอบรม : ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล

Strategic Change in the Digital Age
กระแสที่รุนแรงของโลกดิจิตอล ทั้งการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า ทั้งโลกสังคมออนไลน์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่คู่แข่งก็ปรับและใช้เครื่องมือดิจิตอลต่างๆ มาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น ก็กลายเป็นเป็นแรงขับดับที่สำคัญให้เราต้องเร่งกลับกลยุทธ์ขององค์กร ให้เข้าสู่สภาพแวดล้อมในโลกยุคดิจิตอลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันการก้าวเปลี่ยนแปลงนี้ หลักสูตรนี้ได้นำเสนอ 2 หัวเรื่องที่น่าสนใจ สู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กร โดยในหัวข้อแรก Digital Transformation มุ่งเน้นให้องค์กรปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้ายุคดิจิตอล และสามารถปรับตัวด้วยการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้นด้วยการรู้ถึง Map ของลูกค้าและการใช้ข้อมูลอย่าง Big data รวมถึงการบริหารวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอล และในหัวข้อที่สอง คือ การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิตอล Digital Branding From-To Strategies ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของแบรนด์ในโลกยุคดิจิตอล เชื่อมการรับรู้แบรนด์ทั้ง online และ offline เข้าใจในกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมในโลกดิจิตอลในการสร้างแบรนด์ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ร่วม รวมถึงการทำ CSR บนโลกยุคดิจิตอลอย่างกลมกลืน ได้อย่างไร

Strategic Change in the Digital Age

หลักสูตรฝึกอบรม : ปรับกลยุทธ์ธุรกิจสู่ยุคดิจิตอล

วัตถุประสงค์
 • มุ่งเน้นให้องค์กรปรับตัวเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้ายุคดิจิตอล และสามารถปรับตัวด้วยการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้นด้วยการรู้ถึง Map ของลูกค้าและการใช้ข้อมูลอย่าง Big data รวมถึงการบริหารวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอล
 • เข้าใจในกลยุทธ์การใช้นวัตกรรมในโลกดิจิตอลในการสร้างแบรนด์ สามารถเชื่อมการรับรู้แบรนด์ทั้ง online และ offline รวมถึงการสร้างประสบการณ์ร่วม รวมถึงการทำ CSR บนโลกยุคดิจิตอลอย่างกลมกลืน
เนื้อหาการอบรม

Digital Transformation : ช่วงเช้า (09.00 - 12.00 น.) โดย คุณกล้า ตั้งสุวรรณ

 • Overview & Social Driven Business

 • Customer Journey in the Digital Era

 • การใช้ Big Data เพื่อการวางกลยุทธ์

 • Crisis management

Digital Branding From-To Strategies  : ช่วงบ่าย (13.00 - 16.00 น.) โดย ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

 • From digital consumers to digital advocates and evangelists

 • From the links of online and offline to be the lifeline

 • From digital Innovation to sensational digital innovation

 • From Consumer-centric to Human-centric and Digital-centric

 • From digital platform to digital flat form

 • From CSR to DSR
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ และผู้ที่สนใจ

Instructor:
คุณกล้า ตั้งสุวรรณ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด (Thoth Zocial Co.,Ltd.)

ดูรายละเอียด

Instructor:
ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร
หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3