09:00 น. - 16:00 น.
15 มี.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์
ให้ได้ใจและได้งานที่ทรงคุณค่า "

          ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกองค์กรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวและเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร โดยตระหนักถึงการวางกลยุทธ์การสื่อสารในการใช้ศักยภาพของบุคลากรด้วยการสร้างเส้นทางเดินในเชิงกลยุทธ์ของการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเรียนรู้ทางความคิด กลยุทธ์สำหรับการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน และปรับตัวให้สามารถสื่อสารกับคนหลากหลายสไตล์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่าย ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการต่อไป

Strategic Communication for Relationship & Success

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน

Key Contents

1. ความท้าทายและความสำคัญของการสื่อสาร
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ อุปนิสัยหรือความเคยชิน ความแตกต่างของคน สาเหตุที่ทำให้คนไม่เข้าใจกัน สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสาร (ทางเดียว สองทาง หลายทาง) หน้าที่และประโยชน์ของการสื่อสาร อุปสรรคในการสื่อสาร เครื่องมือ 3Vs รวมถึงเทคนิคการโน้มน้าวใจ การสื่อสารเพื่อการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้คล้อยตาม เชื่อในสิ่งที่ผู้ส่งสารแจ้งให้ทราบ
          • ความจริงของมนุษย์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการสื่อสาร
          • ความสัมพันธ์ของความคิด ความรู้สึกและการแสดงออก (พฤติกรรม)
          • หน้าที่ของการสื่อสาร และประโยชน์ที่ได้รับ
                    - Control
                    - Motivation
                    - Information
                    - Emotional/Expression
          • อุปสรรคในการสื่อสาร
                    - ผู้พูด
                    - ผู้ฟัง
                    - สิ่งแวดล้อม
          • 3Vs เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
          • เทคนิคโน้มน้าวใจจูงใจให้คนทำตามที่เราต้องการ (FABE Model)
          • เทคนิคการฟังที่ชนะใจคน
          • ทักษะการใช้ภาษากายอย่างเหมาะสม

 

2. รูปแบบการสื่อสารและการให้ความสำคัญของมนุษย์
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบ พฤติกรรมวิธีการของการสื่อสารเชิงถาม-เชิงบอก การวิเคราะห์การตองสนอง แนวทางการตอบสนองในแบบต่างๆ การให้ความสำคัญที่เน้นคน-เน้นงาน และพฤติกรรมการให้ความสำคัญระหว่างงานกับความรู้สึกของมนุษย์ที่เหมาะสม
                    • รูปแบบของการสื่อสาร พฤติกรรมและโน้มน้าวความคิดผู้อื่น
                              - พฤติกรรม การสื่อสารที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแบบ
                              - หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบไหน
                    • แนวทางในการตอบสนองและให้ความสำคัญ
                              - พฤติกรรม การตอบสนองที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแนวทาง
                              - หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบการตอบสนองแบบไหน

3. เทคนิคการประเมินสไตล์และพฤติกรรมของมนุษย์
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะเด่นของคนสไตส์ต่างๆด้วยหลัก DISC วิธีการประเมินคนรอบข้างว่าเป็นสไตส์ไหนอย่างถูกวิธีและแม่นยำโดยไม่มีอคติ มุ่งเน้นพิจารณาด้านพฤติกรรมและการแสดงออกเป็นหลัก  (Visual, Vocal, Verbal) การประเมินพฤติกรรม รวมถึงแนวทางการปรับตัวเพื่อทำให้ผู้รับสารเกิดความประทับใจ
                    • ลักษณะสไตล์ของมนุษย์ 4 แบบ ที่ต้องทำความเข้าใจ
                    • วิธีการประเมินคนรอบข้างว่าเป็นสไตล์แบบไหนอย่างถูกวิธีและแม่นยำ
                    • เทคนิค วิธีการสื่อสารและรับมือกับคนสไตล์ต่างๆ ทั้ง 4 สไตล์อย่างมีประสิทธภาพ
                    • แนวทางในการปรับตัวด้านการสื่อสารให้สอดคล้องกับคนสไตส์ต่างๆ เพื่อให้ได้ใจและได้งานอย่างมืออาชีพ
                    • การให้คำมั่นสัญญาด้วยหลัก Stay Start Stop

Key Benefits

 

 

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อความสำเร็จการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
2. เข้าใจการสื่อสารและฝึกการใช้เทคนิค เครื่องมือต่างๆ ทางการสื่อสารที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3. สามารถวิเคราะห์ ประเมินสไตส์คนในแบบต่างๆ จากพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อนำไปพัฒนาแผนงาน
4. ได้รับแนวทางกลยุทธ์การสื่อสารตามสไตส์คนยุคใหม่ เพื่อนำมาปรับการสื่อสารของตนเอง ทีมงาน องค์กรได้อย่างเหมาะสม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

5,310.00 5,681.70 159.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)