09:00 น. - 16:00 น.
15 มี.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน "

          หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน ได้รวบรวมความคิด และกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับตัวเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนหลากหลายสไตล์ได้อย่างเหมาะสม และสร้างความสบายใจให้ทุกฝ่าย ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการต่อไป

Strategic Communication for Relationship & Success

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารกับคนหลากสไตล์ให้ได้ใจและได้งาน

Key Contents

1. ความท้าทายและความสำคัญของการสื่อสาร
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ อุปนิสัยหรือความเคยชิน ความแตกต่างของคน สาเหตุที่ทำให้คนไม่เข้าใจกัน สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสาร (ทางเดียว สองทาง หลายทาง) หน้าที่และประโยชน์ของการสื่อสาร อุปสรรคในการสื่อสาร เครื่องมือ 3Vs รวมถึงเทคนิคการโน้มน้าวใจ การสื่อสารเพื่อการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจให้คล้อยตาม เชื่อในสิ่งที่ผู้ส่งสารแจ้งให้ทราบ
                    • ความจริงของมนุษย์เกี่ยวกับพฤติกรรมและการสื่อสาร
                    • ความสัมพันธ์ของความคิด ความรู้สึกและการแสดงออก (พฤติกรรม)
                    • หน้าที่ของการสื่อสาร และประโยชน์ที่ได้รับ
                              - Control
                              - Motivation
                              - Information
                              - Emotional/Expression
                    • อุปสรรคในการสื่อสาร
                              - ผู้พูด
                              - ผู้ฟัง
                              - สิ่งแวดล้อม
                    • 3Vs เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

2. รูปแบบการสื่อสารและการให้ความสำคัญของมนุษย์
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบ พฤติกรรมวิธีการของการสื่อสารเชิงถาม-เชิงบอก การวิเคราะห์การตองสนอง แนวทางการตอบสนองในแบบต่างๆ การให้ความสำคัญที่เน้นคน-เน้นงาน และพฤติกรรมการให้ความสำคัญระหว่างงานกับความรู้สึกของมนุษย์ที่เหมาะสม
                    • รูปแบบของการสื่อสาร พฤติกรรมและโน้มน้าวความคิดผู้อื่น
                              - พฤติกรรม การสื่อสารที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแบบ
                              - หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบไหน
                    • แนวทางในการตอบสนองและให้ความสำคัญ
                              - พฤติกรรม การตอบสนองที่โดดเด่นที่แสดงออกมาของแต่ละแนวทาง
                              - หลักในการวิเคราะห์ว่าเป็นรูปแบบการตอบสนองแบบไหน

3. เทคนิคการประเมินสไตล์และพฤติกรรมของมนุษย์
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะเด่นของคนสไตส์ต่างๆด้วยหลัก DISC วิธีการประเมินคนรอบข้างว่าเป็นสไตส์ไหนอย่างถูกวิธีและแม่นยำโดยไม่มีอคติ มุ่งเน้นพิจารณาด้านพฤติกรรมและการแสดงออกเป็นหลัก  (Visual, Vocal, Verbal) การประเมินพฤติกรรม รวมถึงแนวทางการปรับตัวเพื่อทำให้ผู้รับสารเกิดความประทับใจ
                    • ลักษณะสไตล์ของมนุษย์ 4 แบบ ที่ต้องทำความเข้าใจ
                    • วิธีการประเมินคนรอบข้างว่าเป็นสไตล์แบบไหนอย่างถูกวิธีและแม่นยำ
                    • เทคนิค วิธีการสื่อสารและรับมือกับคนสไตล์ต่างๆ ทั้ง 4 สไตล์อย่างมีประสิทธภาพ
                    • แนวทางในการปรับตัวด้านการสื่อสารให้สอดคล้องกับคนสไตส์ต่างๆ เพื่อให้ได้ใจและได้งานอย่างมืออาชีพ
                    • การให้คำมั่นสัญญาด้วยหลัก Stay Start Stop

Key Benefits

 

 

1. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีผลต่อความสำเร็จการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
2. เรียนรู้และฝึกการใช้เทคนิค เครื่องมือต่างๆ ด้านการสื่อสารที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
3. สามารถประเมินสไตล์คนในแบบต่างๆ จากพฤติกรรมการแสดงออก และมีแนวทางเพื่อปรับการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

5,310.00 5,681.70 159.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)