Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Strategic Human Resources Program

โปรแกรมอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

Strategic Human Resources Program
ในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจรอบด้าน ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างรวดเร็ว หลากหลายองค์กรต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง เท่าทันต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องทั่วไปอีกต่อไป ทางสถาบันจึงขอนำเสนอโปรแกรม 3 วัน ที่ครบเครื่อง HR Trend ยุคใหม่ กลยุทธ์การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวบถึงการออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

HRD Strategy & Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การกำหนดแผนและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในยุคที่มีการแข่งขันรุนแรง การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและนวัตกรรม ถือเป็นกลยุทธ์ทึ่สำคัญของธุรกิจ ทั้งในด้านการเป็นผู้นำต้นทุนต่ำ (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation strategy) และการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) เพื่อสร้างส่วนครองตลาดและรักษาฐานลูกค้า ดังนั้น กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD Strategy) จะต้องมีการสอดรับกับกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ระบบงานและกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การเตรียม “การพัฒนาทรัพยากรบุคคล” รองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านขีดความสามารถ (Capability) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบุคลากร ตลอดจนองค์ความรู้ที่สำคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
หลักสูตรจึงนี้ มุ่งเน้นที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน และเทคนิคการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิด Competency Model เพื่อจัดการวางแผนการพัฒนาคนอย่างเป็นขั้นตอนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการฝึกอบรม Career Planning, Succession Planning, Talent Management และ Knowledge Capital
เนื้อหาการอบรม

1. Global Business Competition & Strategic Challenges VS Strategic Advantage (การกำหนดกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันและการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ)

2. ทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ภายใต้องค์กรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (HROD Strategic Direction beyond Organizational agility)

3. โครงสร้างการพัฒนาแบบ  70:20:10 และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (70:20:10 Development Model & HRD Strategy)

4. HRD applications

 • Organization Transformation VS HRD Change
 • Knowledge Capital
 • Talent Management & Succession Planning
 • Career Development & Competency Management & Individual Development Plan (IDP)
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
หลักสูตรนี้เหมาะกับหัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

Instructor:
ดร.นนทวัฒน์ สุขผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล ธนาคารออมสิน

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Strategic Human Resource Development Tools

หลักสูตรฝึกอบรม : เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ทราบถึงเครื่องมือต่างๆในการใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • สามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ของแต่ละเครื่องมือ จุดแข็งจุดอ่อนในเครื่องมือต่างๆและสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในองค์กรของตน

 • เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นำใช้ปฏิบัติจริงได้แบบที่วัดได้ประเมินผลได้

เนื้อหาการอบรม
 • Part I

  • ข้อแตกต่าง HRM VS HRD และ New HR Delivery Model
  • บทบาท ขอบเขต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ของ HRD (Roles, Functions and expected Outcome of HRD)
  • กรอบแนวคิดแบบกลยุทธ์ของกระบวนการ HRD(A Strategic Framework For The HRD Process) และ 70:20:10 Model (Development  is more than Training Model)

 

 • Part II

  • เครื่องมือและหลักคิดที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ Systematic Approach (OD Approach)
   • HRD กับวงจรชีวิตพนักงานในองค์กร(Employee  Lifecycle in organization )
   • Training  & Development
    • Induction & On-boarding
    • Employee Development
    • Leadership  Development
    • Talent Management Development
    • Succession Planning Development
    • Career Planning & Development
    • Feedback  & Performance Coaching (Performance Management )
    • Organization & Culture Change  & Development 
    • Employer Counseling & Well-Being
 • Part III

  • หลักคิด  เทคนิคและหลุมพรางการนำ HRD Tools ไปปฏิบัติ
  • หลักคิดในการประเมินและวัดผล HRD
  • หลักคิดในการสร้างความสำเร็จของ HRD ด้วย A Strategic Partnership Role

Instructor:
อ.สรวุฒิ หรณพ
อดีตผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท CDG และกลุ่มบริษัท G-ABLE

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Compensation Design & Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล

ไขข้อข้องใจ ออกแบบและบริหารผลตอบแทน ยังไงถึงจะเรียกว่าดี จะขึ้นเงินเดือนพนักงานเท่าไหร่ดีปีนี้? จ่ายผลตอบแทนพนักงานยังไง? ถึงจะเรียกว่ายุติธรรม เหมาะสมเราจะปรับผลตอบแทน ตามผลงาน ตามความสามารถ ตามตำแหน่งงาน อย่างไรดีนอกจากเงินเดือนแล้ว เรื่องโบนัส หรือสวัสดิการต่างๆ เค้าจัดสรรกันอย่างไร? กลยุทธ์จ่ายผลตอบแทน อย่างไรถึงเป็นรางวัลแก่พนักงาน ผลต่อความรู้สึกของพนักงาน ผลต่อการจูงใจต่อการทำงานผลตอบแทนแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก จะบริหารอย่างไร? ต้องเท่ากันหรือไม่บริหารผลตอบแทนอย่างไร? ถึงจะเรียกว่าทันสมัย มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฏีของการบริหารผลตอบแทน ความสำคัญของการจ่ายระบบผลตอบแทน และระบบสวัสดิการอย่างเป็นระบบ และยุติธรรม

 2. เพื่อให้องค์กรสามารถจัดระบบผลตอบแทนให้เหมาะสม ตามองค์ประกอบย่อยที่อยู่ในระบบ เช่น เงินเดือน โบนัส ผลประโยชน์ต่างๆ และออกแบบให้องค์ประกอบทั้งหมดในระบบมีความลงตัว และสอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และผลประกอบการขององค์กร 
เนื้อหาการอบรม
 • แนวทางการบริหารระบบผลตอบแทน ที่ส่งผลต่อองค์กรและการบริหารคน

 • หลักการ และปรัชญาการจ่ายระบบผลตอบแทน

 • รูปแบบของระบบผลตอบแทน
  • หลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Grading)

  • รูปแบบและหลักคิดการคำนวณจ่าย Bonus

  • รูปแบบและหลักคิดการคำนวณจ่ายค่าคอมมิสชั่น Commission

 • การออกแบบผลตอบแทน
  • การจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน

  • การจ่ายผลตอบแทนตามค่างานและตาม Competency

  • การจ่ายผลตอบแทนเพื่อจูงใจหรือกระตุ้นผลการทำงาน ( Incentive Pay)

 • การจ่ายผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์และสวัสดิการ

 • การออกแบบผลตอบแทน  จัดส่วนผสมของจากรูปแบบต่างๆ (Compensation Mix and Portfolio)

 • กลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Compensation Strategy)
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหารและผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

Instructor:
อ.ธาดา บุญเกิด
กรรมการผู้จัดการ , HRM Consulting Co.,Ltd. ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd.

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 9 มีนาคม 2561
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 15,600.00 16,692.00 468.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 14,040.00 15,022.80 421.20

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3