09:00 น. - 16:00 น.
4 เม.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" ตีแตก!!
กลยุทธ์การตลาดระดับเซียน "

          การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนั้นทุกองค์กรควรมีการพัฒนาศักยภาพของนักการตลาดที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้สินค้าหรือการบริการ ขายได้และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างผลกำไรให้กับองค์กร
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักการตลาดหรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาด เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่

Formulating Marketing Strategies

หลักสูตรฝึกอบรม : สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

Key Contents

ช่วงเช้า โดย อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
          ท่านจะเรียนรู้คำถามที่พบบ่อยของนักการตลาดยุคใหม่ แนวโน้มการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
                    • Marketers’ Frequently Asked Questions
                    • What are the main trends in marketing?
                    • Value-driven Marketing

2. กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาด
          ท่านจะทราบถึงมุมมองทางการตลาดแบบ B2B vs B2C วิธีการเสนอขายอย่างเป็นขั้นตอน ลักษณะการบริการที่โดดเด่นด้วยการใช้ (7’p’s.) เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืน
                    • B2B vs B2C Perspective
                    • Total offering
                    • Distinctive Characteristics of Services (7’p’s.)

3. กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
          ท่านจะเรียนรู้หลักการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้อย่างคุ้มค่า กระบวนการตลาดเชิงกลยุทธ์ กลไกทางการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีแผนรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

4. กลยุทธ์การเพิ่มระดับความพึงพอใจ
          ท่านจะเรียนรู้มาตรฐานกลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารจัดการ การบริการ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการติดตาม และวัดความพึงพอใจของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
                    • Tools for Tracking and Measuring Customer Satisfaction
                               Complaints and Suggestions
                               Customer Satisfaction Survey
                               Ghost shopping
                               Lost customer analysis

5. กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่
          ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารจัดการฐานลูกค้า (Big Data) แนวทางในการรักษาลูกค้าเก่าให้คงอยู่อย่างยาวนาน เกิดการบอกต่อ และการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่

6. กรณีศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
          ท่านจะเข้าใจกลยุทธ์การตลาดโดยนำผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงนำกรณีศึกษาจากองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนมาเป็นตัวอย่างเพื่อการวางแผนทางการตลาดทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาว

ช่วงบ่าย โดย อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย

1. ตีแตก!! กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand
          ท่านจะเรียนรู้ Positioning ในการเป็นเจ้าของตำแหน่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำกำไร และน่าเชื่อถือในใจลูกค้า รวมถึงขั้นตอนในการวาง Positioning อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ถอด!! บทเรียนเชิงกลยุทธ์จากกูรูด้านการตลาดของโลก
          ท่านจะได้รับเคล็ดลับกลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองโลก จากกูรูหรือผู้เชี่ยวชาญการตลาด ที่จะทำให้สามารถนำไปปรับใช้กับกระบวนการทำงานได้

3. Update!! กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing)
          ท่านจะทราบถึงการวางแผนภายใต้แนวความคิดเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือการสื่อสาร (Tools) ที่หลากหลาย การสร้าง Brand Positioning และแนวทางสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่

4. กรณีศึกษาการทำตลาดเชิงกลยุทธ์
          ท่านจะได้เทคนิคการทำตลาดเชิงกลยุทธ์จากกรณีศึกษาของวิทยากรที่มาแชร์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดให้เหมาะสมกับองค์กร

Key Benefits

 

 

1. เรียนรู้กระบวนการในการสร้างกลยุทธ์การตลาดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
2. เข้าใจถึงกลยุทธ์การตลาดในแง่มุมต่างๆ ผ่านกรณีศึกษาการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
3. Update แนวคิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. สามารถประยุกต์แนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดเพื่อนำไปใช้กำหนดกลยุทธ์การตลาดของตนเองได้จริง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

5,310.00 5,681.70 159.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)