09:00 น. - 16:00 น.
26 เม.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารคนในแต่ละประเภท "

         

          เรียนรู้จิตวิทยาการบริหารที่ทำให้เข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคนในรูปแบบต่างๆได้ดีขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน วิธีการเสาะหา "แบบ (Type) ของแต่ละคน" ตลอดจนเทคนิคการบริหารและสอนงานคนที่แตกต่าง

Dealing the Difference : Managing People

หลักสูตรฝึกอบรม : หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

Key Contents

1. ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่ทำให้คนประเภทต่างๆ มีวิธีทำงานและผลของงานที่แตกต่างกัน
          ท่านจะได้ทราบถึงปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดความแตกต่างของคนที่ส่งผลให้มีวิธีการทำงานและผลของาน อาทิเช่น พันธุกรรม เพศ อายุ ระดับสติปัญญา การอบรมเลี้ยงดู ทัศนคติ เป็นต้น

2. ความเข้าใจคนที่แตกต่างและทำงานร่วมกับคนในแต่ละประเภท
          ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจคนแต่ละคน คนแต่และประเภทที่ไม่มีเหมือนกัน และจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ละประเภทได้อย่างไร เพื่อให้เกิดความสำเร็จของงาน

3. วิธีการเสาะหา "แบบ (Type) ของแต่ละคน" และนำมาออกใช้ให้เป็นประโยชน์
          ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการในการหา Type ของคนแต่ละคนออกมาว่าเป็นแบบไหน ถนัดอะไรและทำงานไหนได้ดี นำสิ่งที่เขามีออกมาใช้ประโยชน์กับองค์กรได้อย่างสูงสุด

4. เทคนิคการบริหารคนที่แตกต่าง
          ท่านจะได้ทราบถึงเทคนิคต่างๆ ในการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องการศึกษา ความรู้ ความสามารถ หรือแม้กระทั่งอุปนิสัยที่แตกต่างกัน ตามแต่ช่วงเวลาและสถานการณ์นั้นๆ

5. การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเพศชาย เพศหญิง
          ท่านจะได้แนวคิด แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต่างเพศ ทั้งเพศชาย เพศหญิง

6. การบริหารคนที่มีอุปนิสัยแบบต่างๆ
          ท่านจะได้แนวคิด แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารคนที่มีอุปนิสัยในแบบต่างๆ

7. การบริหารคนที่มีพื้นความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน
          ท่านจะได้แนวคิด แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารคนที่มีพื้นฐานของความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน

8. การบริหารคนที่มีความสามารถสูง (Super Star Management)
          ท่านจะได้แนวคิด แนวทางและเทคนิคต่างๆ ในการบริหารคนที่มีความสามารถสูง

9. เทคนิคการสอนงาน (Coaching) บุคคลแบบต่างๆ
          ท่านจะได้เรียนรู้ วิธีการและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับคนแต่ละประเภท ซึ่งการสอนงานคนแต่ละประเภทนั้นมีทั้งสอนง่าย และสอนยาก บางคนมีความสนใจสูง บางคนสนใจต่ำ บางคนเงียบ เป็นต้น

10. จิตวิทยาการบริหารทีมที่ประกอบด้วยคนที่แตกต่างกัน
          ท่านจะได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาในการบริหารทีม ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องประสานงานกับคนที่แตกต่าง ที่มีคนหลากหลายแบบให้อยู่ร่วมกันได้ โดยใช้วิธีการที่แตกต่าง เพื่อดึงศักยภาพของคนแต่ละประเภทออกมา เพื่อบริหารทีมงานของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

Key Benefits

 

1. เพื่อทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาของคนที่แตกต่างกัน และจะส่งผลถึงการทำงานของเขาที่แตกต่างกัน และเราจะสามารถทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบได้อย่างไร

2. เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ว่าจะเป็นความแตกต่างเรื่องเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ความรู้ ความสามารถ หรืออุปนิสัยที่ต่างกัน

3. เพื่อให้เราสามารถบริหารงาน บริหารคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องประสานงานกับคนที่แตกต่าง หรือสามารถบริหารทีมที่มีคนหลากหลายแบบอยู่ร่วมกันได้

4. เพื่อให้เข้าใจหลักการในการพัฒนาคนที่มีความแตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

5,310.00 5,681.70 159.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9