09:00 น. - 16:00 น.
9 มี.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" ไขข้อข้องใจ ออกแบบและบริหารผลตอบแทน
ยังไงถึงจะเรียกว่าเหมาะสมกับองค์กร
 "

          องค์การแห่งความสำเร็จล้วนให้ความสำคัญในการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถสูงในการทำงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งการออกแบบและบริหารผลตอบแทนเป็นกุญแจสำคัญในการจูงใจให้คนที่มีความสามารถ ศักยภาพสูงร่วมทำงานกับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลยุทธ์การบริหารผลตอบแทน ยังไงถึงจะเรียกว่า ดี จะขึ้นเงินเดือนพนักงานเท่าไหร่ดีปีนี้? จ่ายผลตอบแทนพนักงานยังไง? ถึงจะเรียกว่า ยุติธรรม เหมาะสม เราจะปรับผลตอบแทน ตามผลงาน ตามความสามารถ ตามตำแหน่งงาน อย่างไรดีนอกจากเงินเดือนแล้ว เรื่องโบนัส หรือสวัสดิการต่างๆ เค้าจัดสรรกันอย่างไร? กลยุทธ์จ่ายผลตอบแทนอย่างไรถึงเป็นรางวัลแก่พนักงาน ผลต่อความรู้สึกของพนักงาน ผลต่อการจูงใจต่อการทำงานผลตอบแทนแต่ละฝ่าย แต่ละแผนก จะบริหารอย่างไร? ต้องเท่ากันหรือไม่บริหารผลตอบแทนอย่างไร? ถึงจะเรียกว่า ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงสุด
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน HR ที่ต้องการเรียนรู้หลักการ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างระบบผลตอบแทน การใช้หลักวิธีการประเมินค่างาน ในการกำหนดผลตอบแทนบุคลากรให้เหมาะสม การออกแบบเงินเดือนหรือผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทำให้บุคลากรมีแรงจูงใจ และสร้างผลงานที่โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่อง

Compensation Design & Management

หลักสูตรฝึกอบรม : การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล

Key Contents

1. แนวทางการบริหารระบบผลตอบแทนที่ส่งผลต่อองค์กรและการบริหารคน
          ท่านจะได้เรียนรู้วัตถุประสงค์การบริหารระบบผลตอบแทนด้วยหลัก ดึงดูด รักษา กระตุ้น (Attract- Retain-Motivate) เพื่อให้เกิดแรงจูงใจแก่บุคลากรทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และแนวทางการบริหารผลตอบแทนผ่านผลสำรวจ กรณีศึกษาหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

2. หลักการและปรัชญาการจ่ายระบบผลตอบแทน
          ท่านจะได้เรียนรู้หลักการ แนวคิดในการวิเคราะห์งานตามนโยบายขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การ โครงสร้างขององค์การ ความสัมพันธ์ของงานตามประเภทตำแหน่งงานและระดับตำแหน่งงาน สู่ Job Analysis (Compensation Policy & Administration)
                    • ขนาดของงาน (Job Size)       
                    • ผลงาน (Performance)
                    • สมรรถนะ (Competency)

3. รูปแบบของระบบผลตอบแทน
          ท่านจะได้ทราบถึง 2 ประเภทของผลตอบแทน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (Financial compensation) และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial compensation) ซึ่งจะอยู่ในรูปผลประโยชน์ เช่น สวัสดิการต่างๆ รวมถึงหลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การต้องการได้ดีที่สุด 
                    • หลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Grading)
                    • รูปแบบและหลักคิดการคำนวณจ่าย (Bonus)    
                    • รูปแบบและหลักคิดการคำนวณจ่ายค่าคอมมิสชั่น (Commission)

4. การออกแบบผลตอบแทน
          ท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ตามค่างานและตาม Competency ที่เป็นตัวช่วยในการวางแผนออกแบบนโยบายการชดเชยหรือผลประโยชน์ เพื่อจ่ายผลตอบแทน และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร
                    • การจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Performance)        
                    • การจ่ายผลตอบแทนตามค่างานและตาม Competency         
                    • การจ่ายผลตอบแทนเพื่อจูงใจหรือกระตุ้นผลการทำงาน (Incentive Pay)

5. การจ่ายผลตอบแทนในรูปของผลประโยชน์และสวัสดิการ
          ท่านจะได้เรียนรู้มาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์การ ไม่ว่าจะเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพ โบนัส รางวัล สวัสดิการ เป็นต้น

6. การออกแบบผลตอบแทน จัดส่วนผสมของจากรูปแบบต่างๆ (Compensation Mix and Portfolio)
          ท่านจะได้รับวิธีการจัดการส่วนผสมผลตอบแทน เข้าใจในเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบค่าจ้าง (Pay Mix) จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสามารถออกแบบสัดส่วนค่าจ้างให้เหมาะสม เพื่อที่จะจูงใจบุคลากรที่มีความต่างกันในระดับตำแหน่ง สายอาชีพ หรือแม้แต่ช่วง Generation 

7. กลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Compensation Strategy)
          ท่านจะสามารถเข้าใจเครื่องมือการบริหารผลตอบแทนสู่การประเมินสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำตอบแทนโดยรวม การตัดสินใจเลือกนโยบายที่เหมาะสมไปสู่กลยุทธ์ เลือกกลยุทธ์ค่าตอบแทน และการประเมินผลความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์การ

 

Key Benefits

 

 

1. ทราบถึงแนวคิด ทฏษฎีที่เป็นมาตรฐานในการบริหารผลตอบแทน การจ่ายผลตอบแทน ระบบสวัสดิการอย่างเป็นระบบ ยุติธรรมต่อองค์การและทรัพยากรมนุษย์

2. เข้าใจรูปแบบของระบบผลตอบแทน กระบวนการออกแบบผลตอบแทนตามโครงสร้าง ค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และผลประกอบการขององค์การที่เป็นรูปธรรม

3. สามารถนำเครื่องมือ วิธีการมาประยุกต์ใช้สู่การวางแผนกลยุทธ์การบริหารผลตอบแทนให้เกิดประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับองค์การ

 

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

5,310.00 5,681.70 159.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)