09:00 น. - 16:00 น.
8 - 14 พ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบและ
ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ "

หลักสูตรที่ 1 : 7 Thinking Ways to Success : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ
          เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping ความลับของความสำเร็จทั้งปวง เริ่มต้นที่เราจะต้องมีความคิดที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องการงานหรือเรื่องส่วนตัว ยิ่งเมื่อเราย้อนกลับไปมองดูบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมาในอดีต ล้วนแต่จะพบว่าเขาเหล่านั้นมีความคิดที่ยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ หรือผู้นำและบุคคลสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการมุ่งมั่นจะพัฒนาระบบคิดจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกศึกษาและถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนาน จนถึงปัจจุบันมีแนวคิดต่าง ๆ ที่จะพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นอยู่ในหลายรูปแบบ

หลักสูตรที่ 2 : Logical & System Thinking : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
          หลักสูตรหลักคิดเพื่อความสำเร็จนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการปลูกฝังวิธีคิดทั้งสองแบบนี้ให้กับผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป ในการทำงานมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหารมีความสามารถในการคิดเชิงระบบ กล่าวคือมองเห็นความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบก็จะสามารถตัดสินใจจัดการกับองค์ประกอบต่างๆได้อย่างมีเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆ โครงสร้าง กฎระเบียบ วิธีการฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่องค์กรมุ่งหวัง

          (สามารถเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งโปรแกรม)

Course 1 : 7 Thinking Ways to Success

หลักสูตรที่ 1 : เทคนิคการพัฒนาระบบคิด 7 รูปแบบสู่ความสำเร็จ

Key Contents

1. ระบบคิดและรูปแบบความคิด
2. วินัย 5 ประการ (Five Disciplines)
3. พื้นฐานสู่การเป็นองค์กรเรียนรู้
4. วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
5. การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ
6. ความคิด 7 แบบ  
               - Lateral thinking
               - Vertical thinking
               - Logical thinking
               - Creative thinking
               - Critical thinking
               - Positive thinking
               - Ethical thinking
7. Six Thinking Hats
8. การใช้เครื่องมือช่วยจำ
9. การเขียนเป็นรูปภาพ, แผนภูมิ, แผนที่, กราฟ
10. เทคนิคการเขียน Mind Mapping

Course 2 : Logical & System Thinking

หลักสูตรที่ 2 : ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

Key Contents

1.ทำความรู้จักเกี่ยวกับการคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์
          • การคิด ต้นเหตุของการคิดและประโยชน์ของการคิด
          • ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก
          • ปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการคิด
          • หน้าที่การทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

2.รอบคอบในชีวิตด้วยวิธีคิดอย่างมีเหตุผลและการคิดเป็นระบบ Logical & System Thinking
          • ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิด Logical Thinking และ System Thinking
          • ประโยชน์ ความสำคัญของ Logical Thinking และ System Thinking

3.แนวทางในการสร้างและพัฒนาให้เกิดทักษะการคิด Logical & System Thinking
          • แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ Logical Thinking
          • แนวทางสร้างและพัฒนาการคิดแบบ System Thinking

4.การนำ Logical & System Thinking ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
          • เทคนิคการระบุปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
          • เครื่องมือในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
          • เครื่องมือในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา

Key Benefits

 

1. เพื่อทำความเข้าใจในระบบคิดของคนเราได้อย่างถ่องแท้
2. เรียนรู้วิธีคิดในแบบสำคัญๆ ใน 7 รูปแบบ สู่ความสำเร็จ
3. เพื่อเรียนรู้เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยในระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้นได้
4. เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการสร้าง พัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
6. สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

8,910.00 9,533.70 267.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

9,900.00 10,593.00 297.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)