09:00 น. - 16:00 น.
22 - 23 พ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

" เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงาน
และหลักการบริหารคนรอบทิศทาง "

หลักสูตรที่ 1 : People Management & Working Plan for Manager : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างาน ของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิง จิตวิทยาการบริหาร และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงานเพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

หลักสูตรที่ 2 : Managing People to All Direction : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน
          ทักษะในการเป็นผู้จัดการ หรือหัวหน้างานที่สำคัญที่สุดคือ “การบริหารคน” เดิมทีในการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารคนนั้น เรามักแต่คิดถึงเรื่องการบริหารลูกน้องหรือทีมงานเราเป็นสำคัญ แต่แท้จริงแล้ว ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางในองค์กร เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในทุก ๆ ระดับขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเราหรือผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ที่เราจะต้องรู้จักการวางตัวการทำงานให้ได้ตามนโยบาย อีกส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารในระดับเดียวกันที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าจะทำงานประสานงานกับเขาอย่างไร เพื่อจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่งานของเราให้ได้มากที่สุด ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ครอบคลุมในการบริหารคนในทุกทิศทางดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เพิ่มพูนทักษะในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบริหารคน

          (สามารถเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งโปรแกรม)

Course 1 : People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรที่ 1 : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

Key Contents

1. หลักการบริหารตนเอง
          • คุณลักษณะการเป็นผู้นำที่ดี
          • ทำอย่างไรจะครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
          • ประเภทของผู้นำ เราจะเป็นผู้นำแบบไหน

2. หลักการบริหารคน
          • ประเภทของคนที่จะมาเป็นทีมงานเรา
          • การจัดการกับคนแต่ละประเภท
          • หลักการในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างพลังให้ทีมงาน
          • การค้นหาและพัฒนาทีมงานให้เป็นผู้นำ

3. หลักการบริหารงาน บริหารทีมงาน
          • หลักการบริหารองค์กรแบบองค์รวม (ความสำเร็จ + ความสุข)
          • หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน
                    - การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
                    - การวิเคราะห์ และกำหนดแนวทางดำเนินงาน
                    - การกำหนดแผนการทำงาน
                    - การจัดสรรทรัพยากร
                    - การติดตามประเมินผล

Course 2 : Managing People to All Direction

หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารคนรอบทิศทาง

Key Contents

1. หลักการบริหารคนในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารต้องคำนึงถึง
          • ความเข้าใจเกี่ยวกับคนต่างวัย
          • SOP : Smile - Open mind - Positive thinking
2. หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง

3. หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
          • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation – Commitment – Engagement)
          • เทคนิคการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
          • การสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการทำงาน
          • การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิพล

4. หลักการบริหารผู้บริหารระดับสูงกว่าเรา
          • การสร้างความไว้วางใจจากบุคคลระดับบน
          • ปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารระดับสูงที่ควรจะเป็น

5. หลักการบริหารเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารระดับเดียวกัน
          • เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน : สนทนาอย่างไรไม่ให้พัง
          • สร้างเสน่ห์ในการทำงาน ด้วยการกล่าวขอบคุณ
          • ควรทำ / ไม่ควรทำ พิจารณาอย่างไร?

6. แนวทางการสร้างอิทธิพลต่อบุคคลระดับเดียวกัน
          • การสร้างภาวะผู้นำแบบรอบทิศทาง
          • เทคนิคการสื่อสารเพื่อรับมือขจัดข้อโต้แย้งและคำร้องเรียนของลูกค้า

Key Benefits

 

         1. เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

          2. เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด

          3. พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล

          4. เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

          5. เรียนรู้เกี่ยวกับเคล็ดลับการบริหารคน เพื่อสามารถนำ และทำงานกับบุคคลทุกระดับในองค์กร

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

8,910.00 9,533.70 267.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

9,900.00 10,593.00 297.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9