09:00 น. - 16:00 น.
1 ส.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

"เทรนด์การตลาดแห่งอนาคต
เปลี่ยนแผนการตลาดด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ"

          ในโลกตลาดยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม พฤติกรรมของคน จากในอดีตยุคการตลาด 1.0 ที่เน้นคุณค่าการใช้งาน Function Value แบบ Product Oriented สู่การตลาด 2.0 ที่เน้นการสร้างความแตกต่าง และการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเชิงอารมณ์ Emotional Value แบบ Customer Oriented สู่การตลาด 3.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วย Digital Marketing & Social Marketing ซึ่งต่อยอดมาถึง การตลาด 4.0 จึงมุ่งเน้น Integration ทุกเครื่องมือการตลาดมาเชื่อมโยงทั้ง Online และ Offline เข้าด้วยกัน
          การตลาด 4.0 สำหรับคนยุคใหม่แห่งโลกดิจิทัล เหมาะสำหรับนักการตลาด ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจ หลักสูตรนี้จะมาเสิร์ฟเทรนด์การตลาดแห่งอนาคต ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาด แนวคิดการตลาด 4.0 เปรียบเทียบกับการตลาด 1.0 2.0 และ 3.0 Change to Marketing Model 4.0 และจุดโฟกัสที่สำคัญในการสื่อสารการตลาด รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงไปถึงการสร้าง CRM ในการให้บริการลูกค้าต่อไปในอนาคต

Marketing 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การตลาด 4.0 สำหรับคนยุคใหม่แห่งโลกดิจิทัล

Key Contents

1. ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต
          ท่านจะเรียนรู้ถึงจุดเปลี่ยนของประเทศไทย New S Curve and Model Thailand 4.0 ความเป็นมาของ Thailand 4.0 (Smart Industry + Smart City + Smart People) วงจร New S Curve ที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ เจาะเส้นทางการปฏิรูปและพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับองค์กรต่างๆ

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการตลาด (Change of Marketing Environment)
          ท่านจะเรียนรู้ถึง Mega Trends ประกอบด้วย วิถีชีวิตคนเมือง (Urbanization), Smart City / Green City, การขนส่งยุคใหม่ (New Mobility), ชีวิตและนวัตกรรมในโลกดิจิทัล (Digital Life & Innovation) และสังคมผู้สูงวัย (Ageing Society) เพื่อสร้าง New Customer Journey
          • Mega Trends
          • Thailand 4.0
          • New Customer Journey

3. แนวคิดการตลาด 4.0 เปรียบเทียบกับการตลาด 1.0 2.0 และ 3.0 (Marketing Strategies From 1.0 to 4.0)
          ท่านจะได้แนวคิดสำคัญทางการตลาดในยุคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การตลาด 1.0 (ยึดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ) การตลาด 2.0 (ยึดข้อมูลสารสนเทศให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง) และการตลาด 3.0 (ยุคการตลาดที่เคลื่อนที่ด้วยค่านิยม) เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบหาความแตกต่างในอนาคต

4. Change to Marketing Model 4.0
           ท่านจะได้รับมุมมองการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด 4.0 รูปแบบการตลาดแบบองค์รวม Business Model Canvas ในแง่มุมของคน ปัญญาประดิษฐ์ ฐานข้อมูล รวมถึงการวัดผลตอบแทนการลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆที่มีการลงทุนเพื่อใช้วิเคราะห์ให้เกิดผลกำไรสูงสุดหรือ ROI สูงนั้นเอง
          • Holistic Marketing Model
          • Business Model Canvas
          • ROI Marketing

5. Change of Contact Points in Marketing 4.0
          ท่านจะได้รับเทคนิคการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย โดยผสมผสานทั้งแบบ Online และ Offline การใช้สื่อทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างชาญฉลาด
          • Omni channel
          • New Media, Social Media and Traditional Media

Key Benefits

 

 

  1. เรียนรู้ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในอนาคต รวมถึงพฤติกรรมของคนยุคใหม่แห่งโลกดิจิทัล
  2. เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของการตลาดแบบ 4.0 ที่แตกต่างจากการตลาดแบบ 1.0 2.0 และ 3.0
  3. เข้าใจเทคนิคทางการตลาดโดยเน้นยุทธศาสตร์ Marketing 4.0 ที่มุ่งสร้าง Value ที่แท้จริงแก่ลูกค้า
  4. สามารถใช้วิธีการ เครื่องมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ทำแผนการตลาดแบบ Marketing 4.0 ที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจของเมืองไทยได้ในสังคมยุคใหม่

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)