09:00 น. - 16:00 น.
11 - 12 ก.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ
ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ "

 

          การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลา (Time) ในการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดของโครงการ (Cost) ตลอดจนการทำให้โครงการบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ
          โปรแกรมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักบริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด

Effective Project Management Program

โปรแกรมหลักสูตร การบริหารโครงการ

Key Contents

1. แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
          ท่านจะเรียนรู้ถึงแนวคิดการบริหารโครงการ ประเภทของการบริหารโครงการ ลักษณะของงานโครงการ (วัดความคืบหน้าได้ง่ายและไม่สามารถวัดความคืบหน้าได้ง่าย) วงจรชีวิตของงานโครงการ ผลสำรวจของงานโครงการ รวมถึงบทบาทและทักษะของผู้จัดการโครงการเพื่อทำให้โครงการสำเร็จ
          • Project Life Cycle
                    - S-Curve
                    - J-Curve

2. ประเภทของการบริหารงานโครงการ
          ท่านจะเข้าใจประเภทของการบริหารงานโครงการให้เกิดความสอดคล้องกัน ประกอบด้วย งานประจำ (Routine Base) และงานโครงการ (Agenda Base) อีกทั้งมองเห็นความแตกต่างระหว่างงานโครงการและงานทั่วไปที่มีผลกระทบกัน

3. การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 Phase
          ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารโครงการอย่างเป็นขั้นตอน โดยการทำแผนโครงการ (Plan) ตารางเวลา (Schedule) การควบคุม (Control) ให้เกิดความสอดคล้องกับทีมงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

4. Phase 1 : การเริ่มโครงการ (Project Definition) 
          ท่านจะเรียนรู้การกำหนดปัญหา เขียนเป็นข้อความปัญหา กระบวนการในการบริหารโครงการ การเลือกผู้จัดการโครงการ การกำหนดเป้าหมายและตั้งเป้าหมายแบบ SMART เป้าหมายเชิงปริมาณและวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อการการแปลงเป้าหมายสู่การวางแผนโครงการ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงได้
          • Problem Statement
          • Business Processes
          • Project Management Process
          • Goals and Objectives
          • SMART Goal Setting
          • Goal conversion process comes to planning
          • Scope Time Cost
          • Object Project in 3D
          • Project Success
          • Project value and project cost
          • Project Manager Selection
          • Project on Firm Value
          • Activities or projects that add value

5. Phase 2 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)
          ท่านจะเรียนรู้กระบวนการวางแผนด้านขอบเขตของงานและกิจกรรม การวางแผนด้านเวลาของโครงการ และการวางแผนด้านงบประมาณทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
          • ข้อมูลจำเป็นในการวางแผนโครงการ (Input Process Output)
          • Project Planning Tools
                    - Work Breakdown Structure (WBS)
                    - Linear Responsibility Chart (LRC)
          • Project Budgeting
                    - การทำงบประมาณแบบบนลงล่าง (Top-down Budgeting)
                    - การทำงบประมาณแบบล่างขึ้นบน (Build-up Budgeting)
          • Project Cost

6. Phase 3 : การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
          ท่านจะเรียนรู้รูปแบบกระบวนการโดยคำนึงถึงลำดับก่อน-หลัง การแบ่งงานตามประเภทต่างๆ เพื่อให้การบริหารโครงการง่ายขึ้น และเสร็จตามกำหนด
          • Process Base
          • Task Base
          • Function Base
          • เทคนิคของ PERT/CPM และ Critical Chain เพื่อจัดตารางลำดับของงานโครงการ

 

7. Phase 4 : การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
          ท่านจะเรียนรู้การเปรียญเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับแผนโครงการ การบริหารความเสี่ยงในโครงการ การจัดการความเสี่ยง การหาปัจจัยเสี่ยง ความก้าวหน้าของงาน ผลการดำเนินการโครงการ ตัวชี้วัดในการติดตามโครงการแบบ Return Map เพื่อบรรลุความสมดุลระหว่าง Cost, Time & Performance parameters อื่นๆ ให้เกิดความสำเร็จของโครงการ
          • Project Risk
          • Risk Management
          • Risk Factors
          • Work or Task Progress
          • Project Performance
          • Project Tracking with Return Map

8. Phase 5 : การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
          ท่านจะได้เทคนิคการประเมินโครงการที่เป็นมาตรฐานผ่านตัวชี้วัดผลการประเมิน 5 ตัว การประสานงานในโครงการและการสื่อสาร การบริหารคนในโครงการ การประเมินทางด้านการเงิน การประเมินปัญหาในโครงการ การประเมินผลงานโครงการหลังจากสิ้นสุดเพื่อใช้สำหรับการวางแผนและพัฒนาต่อยอดต่อไป
          • 5 Evaluation Measures          
                    - Project release (PR)          
                    - Time to release (TR)          
                    - Break even time (BET)        
                    - Break even after release, BEAR          
                    - Return Rate
          • Project Coordination and Communication
          • Financial Assessment
          • Project Evaluation
          • Project Evaluation after Completion and Follow Up

 

 

 

9. การบริหารคนในโครงการ (People Management)
          ท่านจะได้เทคนิคการเข้าใจคนที่แตกต่าง การบริหารพฤติกรรมการทำงานโดยยึดหลัก 3 B (Background (Experience), Believe, Behavior) และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำมาใช้ในการบริหารโครงการให้เกิดความเหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

10. สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ
          ท่านจะเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการตรวจสอบโครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง รวมถึงการสื่อสารให้กับบุคลากรรับทราบ เพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

Key Benefits

 

 

    1. เรียนรู้แนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
    2. เข้าใจการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลด้วยหลัก 5 Phase อย่างเป็นขั้นตอน
    3. สามารถกำหนดโครงการ วางแผนโครงการ และดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
    4. สามารถติดตามและควบคุมโครงการ รวมถึงประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. สามารถบริหารต้นทุนของโครงการ และนำเครื่องมือบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

13,410.00 14,348.70 402.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

14,900.00 15,943.00 447.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)