09:00 น. - 16:00 น.
25 ก.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

 

"เคล็ดลับระเบิดยอดขาย
ให้โดนใจลูกค้ายุค 4.0"

          ประเทศเริ่มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เน้นความเป็น Digitalization อันมีผลต่อการปรับตัวทั้งในแง่รูปแบบของอุตสาหกรรมซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ซื้อที่ทำงานในรูปแบบที่เป็น Digitalization มากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการตอบรับการทำกลยุทธ์ทางการตลาดในยุค 4.0 อันต่อเนื่องการตลาดยุค 1.0, 2.0 และ 3.0 จึงเป็นอย่างยิ่งที่นักขายในยุคใหม่ต้องสามารถเท่าทันพลวัตดังกล่าวของการเปลี่ยนแปลงนี้ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้นักขายสามารถปรับตัวให้ทันกับลูกค้าที่เปลี่ยนไปทั้งในและต่างประเทศทั้งกลุ่ม Global และ AEC

Sales 4.0

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารการขาย 4.0

Key Contents

1. ลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้ายุค 4.0
          ท่านจะได้เข้าใจลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปัจจุบันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งชอบการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์เป็นหลัก เข้าถึงอินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ยอมจ่ายเพื่อความสบาย ไม่ชอบรอคอย


2. Sales 1.0 2.0 3.0 และ Sales 4.0
          ท่านจะได้แนวคิดสำคัญทางการขายในยุคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การขาย 1.0 2.0 และการขาย 3.0 เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบหาความแตกต่างในอนาคต


3. 80% Syndrome ในยุคการขาย 4.0
          ท่านจะได้ทราบถึงวิธีการสร้างรับรู้ข้อมูลจากพนักงานขายและลูกค้าในอาการของ 80% Syndrome ในยุค 4.0 ว่าเป็นแบบไหน


4. แนวทางของกลยุทธ์การขายปลีกยุคใหม่
          ท่านจะได้แนวทางของกลยุทธ์การขายปลีกในยุคที่ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ หรือการค้าขายผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว กำลังจะโดนแย่งชิงบทบาทและเริ่มประสบปัญหาในเรื่องของยอดขายและจำนวนลูกค้าที่ลดลง

 

5. แนวทางของกลยุทธ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมยุคใหม่
          ท่านจะได้แนวทางของกลยุทธ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมในแบบใหม่ๆ เพราะสินค้าอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว ราคาสูง ทำให้มีผู้ตัดสินใจซื้อหลายคน จึงทำให้การขายสินค้าอุตสาหกรรมต้องมีการวางแผนงานที่ดี และต้องใช้ความสามารถในการติดต่อเจรจาเพื่อนำเสนอขาย


6. กลยุทธ์การขายแบบ 4.0 (Strategic Selling 4.0)
          ท่านจะเรียนรู้ เข้าใจกลยุทธ์การขายในแบบต่างๆ ในยุค 4.0 เพื่อนำมาประยุกต์และวางแผนทางการขายทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาวให้เหมาะสมกับองค์กร


7. การสร้างนวัตกรรมในการขาย
          ท่านจะสามารถเล็งเห็น และประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยโปรโมทการขาย ซึ่งจะทำให้ช่วยได้ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องยอดขาย เวลาและต้นทุน เพราะฝ่ายขายนั้นควรต้องสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นฝ่ายที่ต้องผลักดันสินค้าในปัจจุบันให้เดินต่อไป

8. กระบวนการขายแนวคิด Conceptual Selling
          ท่านจะได้เรียนรู้กระบวนการขายโดยใช้แนวคิดแบบ Conceptual Selling ซึ่งแนวคิดที่เน้นการแก้ปัญหาการขายสินค้าในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการซื้อ ส่วนมากจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าไม่คิดจะซื้อมาก่อน และเป็นสินค้าที่ขายยากพอสมควร


9. การขายแบบที่ปรึกษาให้เข้ากับลูกค้ายุค 4.0
          ท่านจะได้เรียนรู้และเทคนิคในแบบการขายสไตล์ที่ปรึกษาให้เข้ากับยุค 4.0 ได้มากขึ้น เพราะการขายที่ดีคือการช่วยลูกค้าให้ได้สินค้าและบริการที่เหมาะสม สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการ หรือแก้ปัญหาของลูกค้าได้ การจะเป็นนักขายที่ดีนั้นทักษะหรือเทคนิคสำหรับการขายนั้นสำคัญทุกขั้นตอนเพื่อช่วยให้การขายประสบความสำเร็จ


10. Workshop – Sale Solution 4.0
          ท่านจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดโดยผ่านการฝึกภาคปฏิบัติ กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสามารถนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

Key Benefits

 

 

  1. เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตของการอุตสาหกรรม การตลาด และการขายในยุค 4.0
  2. เพื่อให้ทราบบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคในยุค 4.0
  3. เพื่อให้นักขายสามารถปรับตัวเพื่อสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าซึ่งอยู่ใน Phase ของการตลาดและการขายที่สูงกว่าเช่นผู้ขายในยุค 3.0 จะสามารถขายให้ลูกค้าในยุค 4.0 ได้อย่างไร
  4. เพื่อทำให้พนักงานขายของท่านเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้ายุค 4.0 ทั้งในธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)