09:00 น. - 16:00 น.
21 ก.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" Update!! กฎหมายแรงงาน
เพื่อป้องกันความผิดพลาด
ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ "

 

          Update!! กฎหมายแรงงานและคดีแรงงานใหม่ที่นักบริหารธุรกิจควรรู้ ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจ้างงาน วันหยุดวันลา การเลิกจ้าง การลาออก ฯลฯ รวมไปถึง Shared Knowledge เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรม : กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ

Key Contents

1. Update กฎหมายแรงงานใหม่ - คดีแรงงานใหม่ ที่ควรรู้
2. รู้ไว้ใช้เป็น : กฎหมายแรงงาน - เครื่องมือสร้างความสำเร็จในองค์กร
          • ภาพรวมกฎหมายแรงงาน ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร
          • หลักการ แนวความคิดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน และการบริหารจัดการตามกฎหมาย
          • แรงงานสัมพันธ์เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
          • ตัวอย่างคดีสำคัญที่เกิดจากข้อพิพาทแรงงานในองค์กร
          • กรณีศึกษาก่อนเรียนรู้

3. กฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
          • กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องที่สำคัญ เช่น การทำเอกสารการจ้างงาน วันหยุด วันลา การบอกกล่าวล่วงหน้าการเลิกจ้าง การลาออก ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การจ้างเหมา ค่าแรงงาน ฯลฯ
          • ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกา และคดีที่เกี่ยวข้อง

4. กรณีศึกษา : แนวปฏิบัติที่เหมาะสม
          • วิเคราะห์ เรียนรู้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานจากกรณีศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
          • Shared Knowledge จากกรณีศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

Key Benefits

         

 

  1. เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้เกิดทักษะเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการสร้าง พัฒนาความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ
  3. สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)