09:00 น. - 16:00 น.
30 ต.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

"เรียนรู้ หลักการ
และกลยุทธ์การบริหารผลงานจากทีมงานให้เข้าเป้า"

          ปัจจุบันองค์กรยุคใหม่ล้วนมีระบบที่ให้ผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารผลการปฏิบัติงานร่วมกับ HR เป็นอย่างมาก ซึ่งหากทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ตรงกัน ย่อมจะส่งผลดีที่แท้จริงต่อการทำงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริหารไม่จะเป็น ฝ่ายการตลาด การขาย การผลิต การเงิน บัญชี IT หรือส่วนงานไหนๆ ล้วนจะต้องทำหน้าที่ดังกล่าวร่วมกับฝ่าย HR เสมอ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานทุกๆ ฝ่าย ต้องขยายองค์ความรู้ในเรื่องหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ตนเองด้วย
           หลักสูตร Performance Management for Manager and Supervisor จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารและหัวหน้างานโดยเฉพาะ ให้ได้เรียนรู้พัฒนาการล่าสุดของเรื่อง Performance Management ที่ไม่เป็นเพียง "Appraisal Form" แต่สิ่งนี้คือเครื่องมือการบริหารที่สำคัญขับเคลื่อนให้องค์กรยุคใหม่ ได้บรรลุสู่เป้าหมายทางธุรกิจ โดยทำให้เข้าใจถึง PM Cycle และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลการบริหารผลการปฏิบัติงานเกิดผลของงานได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และทำให้เราสามารถสร้างผลงานที่เปี่ยมประสิทธิผลได้ในระยะยาว

Performance Management for Manager and Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรม : การบริหารผลงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

Key Contents

 1. แนวคิดของการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการส่งเสริม ผลักดันให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (Introduction Performance Management Concept)
 2. หลักการบริหารงานผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้มีทั้งคุณภาพและผลงานที่ดี
 3. อะไรคือการบริหารผลการปฏิบัติงาน (What is Performance Management?)
 4. สิ่งที่ได้จากการนำผลการปฏิบัติงานมาใช้เพื่อให้ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Benefits of Performance Management)
 5. วัฐจักรของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Cycle)
 6. ประเด็นสำคัญและแนวคิดเกี่ยวกับ Competency (Key Result Areas & Competency Concept)
 7. กลยุทธ์ในการวางขั้นตอนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 8. กลยุทธ์การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 9. กลยุทธ์ในการเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆของการบริหารผลการปฏิบัติงาน(Linkage of Performance Management System)
 10. ข้อสังเกตบางประการที่จะให้การบริหารผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ (Performance Management System Application)

Key Benefits

 

 

 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของการบริหารผลการปฏิบัติงานและได้ทราบว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานมีส่วนในการส่งเสริม และผลักดันการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 2. ทราบบทบาทของตนเอง ตลอดจนเป็นการสร้างผลงานของทีมเพื่อเป็นการสร้างระบบการบริหารแบบสองทาง (Two way communication) 
 3. จะทราบถึงกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน สามารถประเมินผลได้ทั้งในส่วนของ KPI และ Competency และสามารถนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไปปรับใช้ในองค์กร

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)