09:00 น. - 16:00 น.
31 พ.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

"ปรับ Mindset ปรับตัว ปรับวิธีการทำงาน ปรับการบริหารองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง"

          Disruptive เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกๆ นั่นก็คือ ปรับวิธีการคิด ปรับตัว ปรับวิธีการทำงาน ตลอดจนถึงปรับการบริหารขององค์กร และต้องยอมรับผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ เพราะโลกปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถตอบได้ว่าสิ่งที่เคยทำให้สำเร็จในอดีต จะทำให้สำเร็จในอนาคตอีกต่อไป

Management Way in Disruptive Innovation Age

Management Way in Disruptive Innovation Age

Key Contents

 

• Why you must transform yourself to digital organization?
          ทำไมถึงต้องเปลี่ยนผ่านตัวเองสู่องค์กรดิจิทัล

• What are the effects of Mega Trend on the strategic planning?
          ผลกระทบของ Mega Trend ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กรคืออะไรบ้าง

• How to design disruptive management strategies with design thinking?
          การสร้าง Disruptive Management Strategies ด้วย Design Thinking เริ่มต้นอย่างไร

• How to apply VRIO framework to create the firm’s competitive advantage?
          การใช้กรอบ VRIO เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันต้องทำอย่างไรบ้าง

• How to shape the new business model canvas and business navigator?
          การออกแบบรูปแบบธุรกิจจาก BMC และ Business Navigator มีขั้นตอนใดบ้าง

 

 

 How to improve the firm’ performance with OKRs?
          การพัฒนาผลการดำเนินงานยขององค์กรด้วย OKRs

 How to transform yourself to future organization
          การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรแห่งอนาคต ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 What are the key success factors for disruptive management strategies?
          ปัจจัยความสำเร็จของกลยุทธ์การจัดการแบบ Disruption คืออะไรบ้าง?

 How to adopt Digital Mindset to all stakeholders?
          การปรับความคิดเรื่องดิจิทัลกับผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในองค์กรควรทำอย่างไร

Key Benefits

 

 

  1. เข้าใจในความหมายของคำว่า Disruptive Management ได้อย่างถ่องแท้และถูกต้อง
  2. เรียนรู้แนวทาง วิธีคิด วิธีการและขั้นตอนการออกแบบรูปแบบธุรกิจจาก BMC และ Business Navigator
  3. สามารถนำปัจจัยความสำเร็จของกลยุทธ์การจัดการแบบ Disruption ไปใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคปัจจุบันได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)