09:00 น. - 16:00 น.
31 ต.ค. 2562

** Registration 8.00 น.

 

"สร้าง OKRs อย่างไร?
ให้การประเมินผล ออกมามีประสิทธิภาพ"

          บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน นั่นก็คือ "การกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง และการกำกับผลปฏิบัติการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่ตั้งไว้" อาจมาจากวิสัยทัศน์จนถึงแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงาน ซึ่งปัจจุบันหลากหลายองค์กรต่างให้ความสนใจกับ OKRs (Objective and Key Results) เครื่องมือใหม่ที่องค์กรต่างๆ เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น ดังนั้น การสร้าง OKRs ที่สามารถสร้างตัวชี้วัดได้ชัดเจนเพื่อผลการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องที่หัวหน้างานต้องรู้ เพื่อกำหนด OKRs ให้ได้สอดคล้องกับแผนงานและกระบวนการทำงาน (Business Process) ของส่วนงานตน ในหลักสูตร "OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน" นี้ จึงว่าด้วยเรื่องการกำหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเพื่อการประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวังไว้

OKRs & Performance Management for Supervisor

หลักสูตรฝึกอบรม : OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน

Key Contents

1. บทบาทของหัวหน้างานต่อการตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
          ท่านจะได้เข้าใจถึงบทบาทต่างๆ ที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของหัวหน้างานนั่นก็คือ "การกำกับผลปฏิบัติการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผนงานที่ตั้งไว้" หรือบรรลุเป้าหมายและทิศทางที่องค์กรมุ่งหวัง ซึ่งอาจมาจากวิสัยทัศน์จนถึงแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) รวมถึงแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ของแต่ละส่วนงาน

2. ความสำคัญและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมายการทำงาน
          ท่านจะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการตั้งเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยใช้ระบบการตั้งเป้าหมาย แนวทางการตั้งเป้าหมายการทำงานร่วมกัน รวมถึงการติดตามผลลัพธ์แบบง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ

3. OKR คืออะไร ทำไมถึงนิยมใช้ในปัจจุบัน
          ท่านจะได้ทราบถึงความหมายและเข้าใจ OKRs มากขึ้น ว่าทำไมองค์กรต่างๆ จึงหันมาใช้กันมามากขึ้น

4. ความแตกต่างของ KPIs กับ OKRs คืออะไร
          ท่านจะได้ไขข้อข้องใจระหว่าง KPIs กับ OKRs ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพื่อการตัดสินใจเลือกใช้

 

5. องค์กรควรเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนเริ่มใช้ OKRs
          ท่านจะได้ทราบถึงสิ่งที่ควรเตรียมความพร้อมตั้งแต่สิ่งแรกหากองค์กรต้องการเริ่มใช้ OKRs

6. ความแตกต่างระหว่าง Purpose Goal และ Objectives
          ท่านจะได้เข้าใจถึงความหมายของ Purpose Goal และ Objectives และระหว่าง Purpose Goal และ Objectives มีความแตกต่างกันอย่างไร

7. การจัดการเชิงกลยุทธ์ต้องมีการวัดผลแบบ OKRs หรือไม่
          ท่านจะได้เข้าใจถึงหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่าต้องมีการวัดผลแบบใด และสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะใช่การวัดผลแบบ OKRs หรือไม่

8. การกำหนดเป้าหมายโดยใช้หลัก S.M.A.R.T. KPI & F.A.S.T. ACTION ทำอย่างไร
          ท่านจะเข้าใจและสามารถกำหนดเป้าหมายโดยใช้หลัก S.M.A.R.T. KPI & F.A.S.T. ACTION ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

 

9. ถ้าจะให้การวัดผลประสบความสำเร็จ Mindset ของพนักงานต้องปรับอย่างไร
          ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการในการปรับ Mindset ของพนักงานเพื่อให้การวัดผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

10. การประเมินแบบสมดุล (Balance Score Card) โดยใช้ KPIs จะเลิกใช้ไปจริงหรือ
          ท่านจะได้ทราบถึงการประเมินแบบสมดุล (Balance Score Card) ซึ่ง KPIs จะเลิกใช้ไปจริงหรือไม่ หรือยังคงใช่ได้อยู่ในยุคปัจจุบัน

11. ควรผูกผลตอบแทนของพนักงานกับ OKRs หรือ KPIs หรือไม่
          ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าควรผูกผลตอบแทนของพนักงานกับ OKRs หรือ KPIs หรือไม่

12. แนวทางการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
          ท่านจะได้ทราบถึงแนวทางการวัดและประเมินผลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Key Benefits

 

    1. เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและเข้าใจแนวคิดของ OKRs ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
    2. เพื่อให้ทราบหลักการและขั้นตอนในการสร้าง OKRs อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของหน่วยงาน
    3. สามารถนำ OKRs ไปประยุกต์ใช้กับการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)