09:00 น. - 16:00 น.
28 มิ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

 

" สร้างสรรค์กลยุทธ์ เรียนรู้หลักสูตรการขาย การตลาด
สู่ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง "

           เรียนรู้กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ ทั้งทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง การพัฒนากลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย กลยุทธ์การตั้งรับและบุกตลาด การจับตลาดเฉพาะ การขายแบบ CRM และการขายเพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่
           เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ จนนำไปสู่การนำเอากลยุทธ์การขายและการตลาดต่างๆ มาใช้ เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตามคาดหวัง

Competitive Sales & Marketing Strategy

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ

Key Contents

 

 

1. ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ
          ท่านจะได้เรียนรู้ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ในยุคปัจจุบันที่มีแต่โลกของดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันทางธุรกิจเป็นอย่างมาก

2. แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห์คู่แข่ง กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขันมากขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย
                    • ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
                    • การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
                    • การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

 

3. ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ ขั้นตอนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาด เพื่อนำกลยุทธ์ต่างๆ ไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้องและสำเร็จอันได้แก่
                    • กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ
                    • กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
                    • กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

4. กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ
          ท่านจะได้เรียนรู้ถึงกลยุทธ์ด้านการขายที่ใช้การตลาดเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การขายประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น เช่น
                    • การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์
                    • การจัดการปิรามิดลูกค้า
                    • 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
                    • สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

Key Benefits

 

 

    1. สามารถวิเคราะห์การแข่งขันทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้
    2. สามารถวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
    3. สามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆ ไปปรับใช้ในของธุรกิจของตนเองได้

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 91.80

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 102.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)