Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Marketing Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ทางการตลาด

Marketing Analysis
หลักสูตรนี้ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

Marketing Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ทางการตลาด

การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นไปอยู่ มีระบบ และมีหลักการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเสนอแนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดที่หลายหลากเพื่อให้นักการตลาดเลือกใช้ อย่าไรก็ตามสิ่งที่ท้าทาย คือ ควรเลือกใช้เครื่องมือใดจากเครื่องมือที่มากมายเหล่านั้นและควรจะประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดในการทำงานจริง " หลักสูตรการวิเคราะห์ทางการตลาด " จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด และเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาดหลักๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในเชิงลึก เพื่อให้ผู้อบรม "รู้จริง" ดังนั้น จะเลือกแนวคิดและ เครื่องมือทางการตลาดเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ที่สำคัญที่นักการ ตลาดควรทราบ โดยเน้นที่การเจาะลึกถึง แนวทางการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความชำนาญและทักษะในการวางแผนการตลาดและเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์

1. เข้าใจมุมมองในการวิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละแบบ
2. เข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดประเภทต่างๆ
3. สามารถนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการตลาดไปปรับใช้งานได้จริง
4. การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำการวิเคราะห์การตลาด

เนื้อหาการอบรม
  •  ภาพรวมระบบการตลาด เพื่อเข้าในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการตลาดที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
  • Marketing Strategies Model Analysis

- Holistic Marketing Mode

- Business Model Analysis

- Strategic Canvas Model

  • Marketing Analysis Tools

- Trade Area Analysis

- Role of Product in Retail Business

- Competitive role and strategies Analysis

  • Marketing Analysis : Action Plan Level

- Sale to Profit Ratio

- Social Engagement Analysis

- Advertising Analysis

- Sale Promotion Analysis

- ROI Analysis

  • Workshop : Marketing Analysis In action
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด ผู้บริหารและนักวิเคราะห์แผนการตลาด

Instructor:
ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 20 เมษายน 2560
โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3