About Us

รู้จักเรา Strategic

 

Strategic Center was founded in 1999. More than a decade of experience, we are one of the country's well respected consultant companies in training and development. Strategic Center provides up-to-date tools and strategic management techniques for people development and process improvement. Since we are highly trusted, we provide 600 man-days per year our clients have been trained by our experienced personnel. Moreover, years of intense training have allowed us to continuously improve our understanding, thus able to deliver services that would exceed our customer expectation. By providing training innovation and leading edge solutions, Strategic Center has continuously assisted our corporate customers improve their business process and enhance their position amidst the competitive environment. Strategic Center ตั้งขึ้นในปี 2542 กว่า 15 ปีที่เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมและพัฒนาแก่องค์กรต่างๆ ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเครื่องมือและกลยุทธ์การบริหารจัดการสมัยใหม่ ทั้งด้านการพัฒนาคนและพัฒนาระบบงาน จากประสบการณ์บริการด้านการฝึกอบรมของทางศูนย์ฯ กว่า 600 วันฝึกอบรมต่อปี ทำให้ทีมงานของเราได้สะสมความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในความต้องการด้านการเรียนรู้ของคนและองค์กรหลากหลายประเภทมากยิ่งขึ้น เราพยายามอย่างยิ่งในการสรรหาและสร้างองค์ความรู้หลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลาจนเรากลายเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการการฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในเชิงธุรกิจของท่าน

 

บริการของเรา Our Services

Strategic Center provides training and consult service to organization from both private, public sector and association. We select the guest lecturers who are qualified in related fields and be able to response to customer requirement.

Strategic Center ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาให้แก่องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่างๆ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเรามีบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ดังนี้

 

การจัดอบรมสัมมนา 1 Public Training

Strategic Center, a leading training center of Thailand, leader in Innovation Training Course, creates Public Training Courses for each year more than 60 courses with qualified guest lecturer to pass on the knowledge and experience .

เราเป็นผู้นำด้าน Innovation Training Course ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราเปิดอบรมสำหรับนักบริหารตลอดทั้งปีมากกว่า 60 หลักสูตรต่อปี ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างมืออาชีพโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Click Public Training Calendar

รับจัดอบรมภายในองค์กรลูกค้า2 In-House Training

Strategic Center provides training programs that are flexible and serves specific customers' needs and organization's objectives by instructors who equip with real experiences and knowledge.

จัดหลักสูตรอบรม สัมมนาที่เฉพาะความต้องการหรือตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรด้วยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานภาคสนามจริงและทีมที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมที่มีความชำนาญงาน ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

Click In-House Training

ให้คำปรึกษาด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 Training and HR Consultant

Strategic Center provides consulting service in Human Resource Management and Human Resource Development by planning, setting working system, human resource development system for our client's organization for example Employee Satisfaction Survey , Job Description , Competency Development , Manpower Planning ,Career Path & Career Development , Succession Plan and etc.

ให้คำปรึกษาและสำรวจวิจัยทางด้านทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน การจัดทำแผนที่เส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรม (Training Road Map) และการจัดทำการพัฒนาระบบความสามารถ (Competency Development) เป็นต้น

Click Training and HR Consultant