Public Training Calendar

วันที่อบรม หลักสูตรฝึกอบรม
จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียด
อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียด
ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียด

Design Thinking for Innovation

หลักสูตร : Design Thinking for Innovation

Design Thinking เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ประกอบด้วยการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงธุรกิจ นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยหัวใจสำคัญคือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Human-Centered) ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากลูกค้าโดยวิธีการต่างๆ และนำมาระดมความคิดเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า และการเรียนรู้และลงมือทำเพื่อสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
ดูรายละเอียด   

Sales Planning Best Practices

หลักสูตร : แนวทางสร้างแผนการขาย สำหรับยอดคนขาย

เพราะทีมขาย คือหัวใจขององค์กร ที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างกำไร และหากคนขาย “ขาดแผน แนวทางการสร้างยอดขายที่ถูกต้อง” ก็จะทำให้ “ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น คนขายจึงจำเป็นที่จะต้อง “มีแผนทำงานขาย (Sales Plan) แบบที่สามารถนำไปดำเนินการทำงานขายให้สำเร็จตามแผน” ซึ่งการจะมีแผนทำงานขายที่ดี ก็ต้องรู้วิธีที่จะทำการสร้างแผนอย่างถูกต้อง ด้วยการมีกลยุทธ์ แนวทาง วิธีการขายเพื่อที่จะให้ได้ตัวเลขมาตามแผนอย่างมีความเป็นจริง รวมทั้งจะต้องรู้การจัดเตรียมการสร้างแผนสำรอง (Backup Plan) แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อที่จะทำให้ตัวเลขเป้าหมายยอดขายสำเร็จ
ดูรายละเอียด   

Psychology for Motivation Techniques and Conflict Resolution

หลักสูตร : จิตวิทยาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน

เรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาการบริหารที่หัวหน้างานยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและทีมงาน ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์ทีมงาน ตลอดจนการใช้เครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจเพื่อมัดใจทีมงาน มีความสุขในการทำงานอย่างแท้จริง
ดูรายละเอียด   

Strategic Talent Management and Succession Planning

หลักสูตร : การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

ในภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบัน การบริหารคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญมากกว่าช่วงที่ผ่านมา เทคโนโลยีที่พลิกผัน การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างมีพลวัต และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคลากร ทำให้ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจต้องใช้กลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อดึงดูด พัฒนา และรักษาคนเก่ง ผู้มีความสามารถ หลักสูตรนี้จะเรียนรู้ทั้งเนื้อหาและเครื่องมือแก่ผู้เข้าร่วมเพื่อพร้อมรับมือต่อความท้าทายและขับเคลื่อนองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
ดูรายละเอียด