Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Effective Project Management Program

โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

Effective Project Management Program
เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ

Course 1 : Project Management- Definition and Planning

หลักสูตรฝึกอบรมที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

VDO แนะนำหลักสูตร
การบริหารจัดการงานโครงการนั้น ผู้จัดการโครงการทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะจัดการงานโครงการนั้นๆให้บรรลุเป้า หมายหลัก 3 ประการคือ 1.ทำงานโครงการนั้นในทันเวลา (Time) 2.ทำงานโครงการนั้นให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost) 3.ทำงานให้บรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ซึ่งการที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าว ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflow งานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดีภายใต้ความ เสี่ยงต่างๆ โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหาร โครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริงบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
 2. เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
 3. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ
เนื้อหาการอบรม

Course 1:  Project Management: Definition and Planning

 • แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส
 • การเริ่มโครงการ (Project Definition) 
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา, ขอบเขต, งบประมาณค่าใช้จ่าย)
 • เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
 • การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
 • การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
 • การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ระดับหัวหน้างานขึ้นไป นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Course 2 : Project Management- Implementation and Evaluation

หลักสูตรฝึกอบรมที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ : การดำเนินโครงการและการประเมิน

VDO แนะนำหลักสูตร
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการนำแผนโครงการมาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผลได้
 2. รู้จักการบริหารคน บริหารทีมโครงการ ให้การทำงานจริงในโครงการประสบความสำเร็จ
 3. สามารถติดตามงาน ควบคุมโครงการ และประเมินโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการคำนึงถึงความเสี่ยงของโครงการ และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ
 5. ให้ผู้เข้าอบรมสามารถประมินโครงการได้อย่างมืออาชีพ และจบโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย
เนื้อหาการอบรม

Project Management: Implementation and Evaluation

 • หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
 • แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
 • การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
 • เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
 • การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
 • การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยง การหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
 • สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา
ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ การเงินการคลัง รัฐสภา

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 9,900.00 10,593.00 297.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 8,910.00 9,533.70 267.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3