Public Training Calendar

ปฏิทินการอบรมสัมนา

Process Mapping : How to Create Work Flow and Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานที่มีประสิทธิภาพ

Process Mapping : How to Create Work Flow and Improvement
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

VDO แนะนำหลักสูตร
ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification & Waste Elimination การพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานนั้น นอกจากเรื่องคนแล้ว เรื่องกระบวนการทำงานและระบบงานนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด หากองค์กรใดมองหาความสำเร็จในเรื่องประสิทธิภาพงาน การลดความสูญเสียที่เป็นปัญหาอันไม่น่าจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านทรัพยากร งบประมาณ และเวลา องค์กรนั้นก็จำเป็นจะต้องมีระบบงานและกระบวนการทำงานที่ดี และเปี่ยมคุณค่า การสร้าง Process Mapping จะมีส่วนช่วยอย่างมากในเป้าหมายที่กล่าวมา และในหลักสูตรนี้ก็จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดการกระบวนการและการดำเนินการ
  2. เรียนรู้ที่จะสร้าง Process Mapping และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ
เนื้อหาการอบรม
  • ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ Process Definition and Process Mapping แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ
  • การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream
  • การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification and Waste Elimination
  • การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด(Constrain) ของระบบและการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร Flow & Process Improvement and Constrain Reduction
  • การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ Single Minute Exchange of Customer (SMEC)
  • Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ทุกระดับในสายงานต่างๆและผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 31 มกราคม 2561
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

ดูรายละเอียด

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

การชำระค่าธรรมเนียม

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม สั่งจ่ายในนาม
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 140-2-12879-3