09:00 น. - 16:00 น.
22 - 23 มี.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ
ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ "

 

          การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลา (Time) ในการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดของโครงการ (Cost) ตลอดจนการทำให้โครงการบรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal) ดังนั้นการบริหารโครงการจึงมีความแตกต่างจากการบริหารงานตามปกติทั่วไปหลายประการ
          โปรแกรมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักบริหารโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ที่มุ่งความเข้าใจหลักการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ครอบคลุมทั้งการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน แนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง การบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการและประเมินผล จนจบโครงการเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงให้มีคุณภาพสุงสุด

          (สามารถเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือทั้งโปรแกรม)

Course 1 : Project Management - Definition and Planning

หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

Key Contents

1. แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
          ท่านจะเรียนรู้ถึงแนวคิดการบริหารโครงการ ประเภทของการบริหารโครงการ ลักษณะของงานโครงการ (วัดความคืบหน้าได้ง่ายและไม่สามารถวัดความคืบหน้าได้ง่าย) วงจรชีวิตของงานโครงการ ผลสำรวจของงานโครงการ รวมถึงบทบาทและทักษะของผู้จัดการโครงการเพื่อทำให้โครงการสำเร็จ

2. การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 Phase
          ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารโครงการอย่างเป็นขั้นตอน โดยการทำแผนโครงการ (Plan) ตารางเวลา (Schedule) การควบคุม (Control) ให้เกิดความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ

3. การเริ่มโครงการ (Project Definition) 
          ท่านจะเรียนรู้การกำหนดปัญหา เขียนเป็นข้อความ กระบวนการในการบริหารโครงการ การเลือกผู้จัดการโครงการ การกำหนดเป้าหมายและตั้งเป้าหมายแบบ SMART เป้าหมายเชิงปริมาณและวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อการการแปลงเป้าหมายสู่การวางแผนโครงการ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงได้
                    • Problem Statement
                    • Project Management Process
                    • Project Manager Selection
                    • SMART Goal Setting
                    • Goals and Objectives
                    • Project on Firm Value

4. การวางแผนโครงการ (Project Planning)
          ท่านจะเรียนรู้กระบวนการวางแผนด้านขอบเขตของงาน การวางแผนกิจกรรมและเวลาของโครงการ และการวางแผนด้านงบประมาณทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
                     • ข้อมูลจำเป็นในการวางแผนโครงการ (Input Process Output)
                     • เครื่องมือในการวางแผนโครงการ 
                               - Work Breakdown Structure (WBS) 
                               - Linear Responsibility Chart (LRC)

5. การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
          ท่านจะเรียนรู้รูปแบบกระบวนการโดยคำนึงถึงลำดับก่อน-หลัง การแบ่งงานตามประเภทต่างๆ เพื่อให้การบริหารโครงการง่ายขึ้น และเสร็จตามกำหนด
                    • Process Base
                    • Task Base
                    • Function Base

 

6. ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (Scope – Cost - Time)
          ท่านจะเรียนรู้แนวทางการบริหารงบประมาณที่ขึ้นอยู่กับขอบเขต ราคา เวลา ให้เกิดความสัมพันธ์สู่การทำโครงการที่มีประสิทธิผล
                    • 2 รูปแบบในการจัดทำงบประมาณ
                              - การทำงบประมาณแบบบนลงล่าง (Top-down Budgeting)
                              - การทำงบประมาณแบบล่างขึ้นบน (Build-up Budgeting)
                    • ต้นทุนการบริหารโครงการ

7. การจัดกำหนดการ และควบคุมโครงการ (Agenda Base and Control)
          ท่านจะได้แนวทางการจัดกำหนดการให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และการควบคุมโครงการให้ได้ตามแผนทั้งกรอบของเวลา จนถึงงบประมาณให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

8. การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่
          ท่านจะเข้าใจวิธีการ Critical Chain มาใช้สำหรับการวางแผนเวลาในแต่ละกิจกรรม โดยมีการเผื่อเวลาให้ถูกที่ ถูกกิจกรรม และการตัดเวลาโดยกฎหัวแม่มือ (Rule of Thumbs) เพื่อการสร้างโอกาสในการทำโครงการ

Course 2 : Project Management - Implementation and Evaluation

หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ : การดำเนินโครงการและการประเมิน

Key Contents

1. หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
          ท่านจะเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับงานประจำ เป้าหมายการบริหารโครงการที่สำคัญ การควบคุมปัจจัยต่างๆ วงจรการบริหารโครงการ (S-Curve & V-Curve) รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการให้เกิดความเหมาะสม
                    • Purpose of Triangle
                    • Controlling Factors
                    • Project Management Cycle
                    • Stakeholders

2. แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
          ท่านจะได้แนวทางการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกด้วยเครื่องมือ SWOT, TOWS เพื่อลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการเข้าถึงสไตส์คนในทีมและการพัฒนาทีมที่มีประสิทธิภาพ
                    • การคัดเลือกทีม
                    • จัดประชุมโครงการ
                    • สร้างเอกลักษณ์ให้ทีม
                    • สร้างวิสัยทัศน์ร่วม
                    • บริหารระบบการให้รางวัล
                    • บริหารความขัดแย้ง

3. การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
          ท่านจะเรียนรู้การเปรียญเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับแผนงาน การกำหนด Baseline ขั้นตอนในการติดตามโครงการ ตัวชี้วัดในการติดตามโครงการ องค์ประกอบของโครงการที่ต้องมีการติดตาม ปัจจัยที่ต้องมีการติดตาม เครื่องมือที่เป็นตัวช่วยในการติดตาม รวมถึงการเพื่อบรรลุความสมดุลระหว่าง Cost, Time & Performance parameters อื่นๆของโครงการ
                    • Monitoring Process
                    • Controlling the project
                    • Project Monitoring & Control Cycle

4. เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
          ท่านจะได้แนวทางเลือก Controlling Point พื้นฐาน ที่มาจากเป้าหมายของการควบคุมวิธีการและบุคลากร รวมถึงแผนการควบคุมโครงการให้เกิดคุณภาพ
                    • Milestones
                    • End of Tasks
                    • Interfaces
                    • End of Each Month/Week/Day

 

5. การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
          ท่านจะได้เทคนิคการประเมินโครงการที่มาตรฐาน กระบวนการของการประเมินโครงการ 4 รูปแบบตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ วางแผนโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังสิ้นสุดโครงการ วิธีการหรือเครื่องมือในการติดตามประเมินผล (ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ) คำถามในการประเมินเชิงกลยุทธ์ ประเภทของการประเมินผล รวมถึงการจบโครงการ เพื่อส่งผลต่อ Performance ของโครงการ
                    • กระบวนการของการประเมินโครงการ 4 รูปแบบ
                              - การประเมินก่อนเริ่มโครงการ
                              - การประเมินผลการวางแผนโครงการ
                              - การประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ
                              - การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ (Outcome & Impact Evaluation)
                    • วิธีการหรือเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
                    • คำถามในการประเมินเชิงกลยุทธ์
                    • ประเภทของการประเมินผล
                    • การจบโครงการ

 

6. การจัดการความเสี่ยงในการบริหารโครงการ (Project Risk Management)
          ท่านจะเข้าใจถึงการประเมินสถานการณ์ต่างๆ กระจายความเสี่ยงด้วยการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงเทคนิคการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเป็นขั้นตอน
                    • Risk Identification
                    • Risk Assessment
                    • Risk Response Development
                    • Risk Response Control
                    • Change Control Management

7. สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ
           ท่านจะเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการตรวจสอบโครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง รวมถึงการสื่อสารให้กับบุคลากรรับทราบ เพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

Key Benefits

 

1. เรียนรู้แนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
2. เข้าใจการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลด้วยหลัก 5 Phase อย่างเป็นขั้นตอน
3. สามารถกำหนดโครงการ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนโครงการได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนดและจัดขั้นตอนในการบริหารโครงการ บริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถบริหารต้นทุนของโครงการและนำเครื่องมือบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

8,910.00 9,533.70 267.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

9,900.00 10,593.00 297.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)