09:00 น. - 16:00 น.
14 มิ.ย. 2562

** Registration 8.00 น.

"ออกแบบ Process Mapping
กลไกที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงาน
สู่ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพ"

          ในการดำเนินธุรกิจนั้น ต้นทุนในเรื่องของเวลา วัตถุดิบ การผลิต หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการขนส่ง หรือทางด้านอื่นๆ ก็สำคัญกับธุรกิจมากเช่นกัน ถ้าหากไม่บริหารหรือควบคุมการใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมให้ดี ก็จะทำให้ก่อเกิดความเสียหายกับองค์กรได้ หากแต่บริหารและควบคุมให้ก่อเกิดประสิทธิภาพก็จะเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจได้ ซึ่งการเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน (Process Mapping) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ธุรกิจดีขึ้นอีกด้วย
          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานสายการผลิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกระบวนการทำงาน ที่ต้องการเสริมสร้างแนวคิดการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ การพัฒนาการไหลของงาน และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

Key Contents

1. ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ (Process Definition and Process Mapping)
          ท่านจะได้เรียนรู้การบริหารกระบวนการ การเขียนกระบวนการ การตอบสนองต่อประเด็น ปัญหา วิกฤต เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าโดยวิธีการจัดกลุ่มความต้องการตามประชากร แต่ละ Gen

2. การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า (Flow of Work and Value Stream)
          ท่านจะได้รับแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการด้วยเครื่องมือในการทำ Process Mapping ไม่ว่าจะเป็น แผนผังการไหล (Flow diagram) ซึ่งประกอบด้วย แผนผังการไหลของขั้นตอนการทำงาน (Process flow diagram or work flow diagram) แผนผังการไหลของลูกค้า (Customer flow diagram) ที่จะทำให้สร้างคุณค่าแก่งาน

3. การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste Identification and Waste Elimination)
          ท่านจะได้เทคนิคการหาความสูญเปล่า (Wastes) 7 ประการผ่านแนวคิด นิยามของความสูญเปล่า ประโยชน์ของความสูญเปล่าที่มีผลต่อการทำงาน เพื่อลดการสูญเสีย ขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ

 

 

4. การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด (Constrain) ของระบบ และการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร (Flow & Process Improvement and Constrain Reduction)
          ท่านจะเข้าใจหลักการหาข้อจำกัดของกระบวนการในเวลาที่นานสุดหรือเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

5. การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ (Single Minute Exchange of Customer (SMEC))
          ท่านจะได้รับเทคนิคการจัดการกระบวนการด้วยการบริหารต้นทุนในธุรกิจ การมองมูลค่า การคำนวณความคุ้มค่า การสร้างระบบ การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการเพื่อให้ Outcome มีประสิทธิผลสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว

6. Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง

Key Benefits

 

  1. เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
  2. เข้าใจถึงการบริหารกระบวนการสร้าง Process Mapping เพื่อสร้างการไหลของงาน หาความสูญเปล่า รวมถึงขจัดความสูญเปล่าได้อย่างเหมาะสม
  3. สามารถพัฒนากระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ
  4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือต่างๆมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)