Knowledge

4 เคล็ดลับสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ

โพสต์เมื่อ 12 เมษายน 2561

"การบริหารทรัพยากรมนุษย์" เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรจะต้องมีการวางแผนบริหารจัดการ ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างเพื่อให้ได้พนักงานที้เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดศักยภาพต่อเนื่อง การรักษาพนักงานให้คงอยู่ยาวนาน แต่การที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

 

1. จัดระเบียบคนและงานให้เป็นระบบ
สิ่งสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างของพนักงานให้เป็นสัดส่วนชัดเจน ง่ายต่อการใช้งาน เพราะหากมีข้อมูลใดหายไปจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ดังนั้น HR จึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนทุกอย่างให้เป็นระบบ ซึ่งการบริหารจัดการนั้นมีทั้งในรูปแบบ Online และ Offline พนักงานจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกสื่อมาใช้สำหรับการวางแผนงานและการวางแผนคน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งควรที่จะมีแผนสำรองเพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย

 

2. ชัดเจนเมื่อเจอปัญหา
หลายครั้ง HR จะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่คลุมเครือ มีข้อมูลให้ตัดสินใจไม่เพียงพอทำให้เราจัดการปัญหาของพนักงานได้ยาก จนเกิดเป็นแรงกดดันในการตัดสินใจ ดังนั้นเมื่อเราอยู่ในเหตุการณ์ลักษณะนี้ HR มีหน้าที่แก้ไขความขัดแย้ง ให้ทุกฝ่ายนั้นพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้มากที่สุดHR ควรพร้อมที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ชัดเจนและมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

 

3. แยกแยะ มีไหวพริบ
การบริหารจัดการจะต้องเข้าใจถึงภาพรวมองค์กร ทิศทาง นโยบาย กระบวนการต่างๆ เพื่อสามารถทำงานได้อย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา สามารถแยกแยะความถูกต้อง และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา

 

4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญคือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ HR จะต้องสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับชั้นในองค์กรอยู่ตลอดเวลา ทำให้เราต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ทรงคุณภาพ