Knowledge

9 คุณสมบัติของนักการตลาดที่ดี

โพสต์เมื่อ 10 กันยายน 2561

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทุกวันนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอย่างมาก ทำให้นักการตลาดเองก็จะต้องปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย!

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

1. มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีจินตนาการทางการตลาด มีมุมมองความคิดที่แตกต่าง จึงจะสามารถคิดและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ออกมาน่าสนใจและโดดเด่นได้

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

2. ทำงานเป็นทีมได้ 

งานด้านการตลาดไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ต้องประสานกับหลายๆ ฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน Supplier ผู้แทนจำหน่าย บริษัทโฆษณา บริษัทวิจัย คนประเภทที่เก่งงานอย่างเดียวแต่ไม่เก่งคน มนุษย์สัมพันธ์ไม่ดี จะเป็นนักการตลาดที่ดียาก

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

3. บริหารความขัดแย้งได้ดี 

ในการทำงานทางการตลาดเป็นงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นสูง หลายครั้งมีความท้าทายที่ต้องคิด ต้องทำอะไรใหม่ๆ ที่ผิดจากแนวทางปฏิบัติหรือกฎที่เคยทำๆ กันมาก ประกอบกั คนในสายงานการตลาดแต่ละคนในทีมส่วนใหญ่จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงและยึดติดกับความคิดของตนเอง จนเวทีประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในบริษั กลายเป็นเวทีมวยหรือการโต้วาที นักการตลาดที่ดีจึงจะต้องบริหารความขัดแย้งในทีมให้ได้ดีเพื่อให้การถกเถียงระหว่างความคิดเป็นไปอย่างอิสร เห็นต่างมองต่างแต่จบลงด้วยความเข้าใจ ยอมรับซึ่งกันและกันเพื่อเดินหน้าไปด้วยกันเป็นทีมได้

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความ

4. นำเสนอความคิดเก่ง เป็นนักสื่อสารหรือนักพูดที่ดี 

ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเพราะงานด้านการตลาดต้องใช้การสื่อสาร การพูดคุยกับคนทั้งภายในบริษัท ลูกค้าและหน่วยงานภายนอกมาก คนที่คิดเก่งพูดไม่เก่ง อธิบายให้คนฟังเข้าใจไม่ได้จะเสียเปรียบในการนำเสนอความคิดตนเองให้เป็นที่ยอมรับในองค์กร ทำให้ความคิดดีๆ ไม่ออกมาเป็นผลงาน นักการตลาดที่นำเสนอไม่เก่งจะเสียเปรียบมากครับ ในการทำงาน

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

5. เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี 

งานด้านการตลาดเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจในรูปเม็ดเงินจำนวนมหาศาล การเจรจาต่อรองกับ Supplier กับตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทตัวแทนโฆษณากับศูนย์การค้าและหน่วยงานต่างๆ โดยไม่ทำให้ผู้เจรจารู้สึกว่าตนโดนเอาเปรียบ เสียหน้า เสียผลประโยชน์ จะช่วยกันสร้างพันธมิตรในระยะยาวให้องค์กร นักการตลาดที่ดีจึงต้องเป็นนักเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่ด โดยมองประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ใช่แค่เป็นนักต่อราคาสินค้าเพียงอย่างเดียว

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความ

 

6. เป็นนักกลยุทธ์หรือที่เรียกกันว่า Strategies 

รู้จักการวางยุทธศาสตร์ทางการตลาด ซึ่งคุณสุกิจ ตันสกุล CEO ของบริษัท Custom Asia ขยายความว่า “การเล่นหมากล้อม คนที่เล่นเก่งจะไม่คิดแค่เดินหมากเป็นตา แต่จะวางกลยุทธ์การเล่นไว้ล่วงหน้าหลายๆตา” นักการตลาดไม่ใช่นักขาย ที่เน้นแต่ยอดขายของวันนี้ ปีนี้ แต่ต้องวางกลยุทธ์ยาวๆ มี Business Model ที่ชัดเจนเพื่อให้แข่งขันได้อย่างมีความได้เปรียบในระยะยาว

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และข้อความ

 

7. เป็นนักปฏิบัติที่ดีหรือเป็น Implementator 

นักการตลาดที่ดีไม่ควรวางแผนกลยุทธ์อยู่แต่ในห้องแอร์ แต่ต้องลงมาเดินดิน สำรวจตลาด ลงมือปฏิบัติหรือลงมาดูว่า ฝ่ายปฏิบัติการที่ดีต้องพบกับลูกค้าจริงๆ เขาเจออะไรบ้าง แผนที่เราวางไว้เวลาลงมือปฏิบัติจริงๆ มีปัญหาอะไรบ้าง

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

8. ติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกให้ทัน

เพราะวันนี้สภาพแวดล้อมทางการตลาดเปลี่ยนเร็วมาก ทั้งในด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนจาก Local เป็น Global ปัจจัยที่มีผลให้ตลาดเปลี่ยนมาจากความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศมากกว่าในประเทศ นักการตลาดที่ดีต้องพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสม อ่านเยอะ ฟังเยอะ กลับเข้าห้องเรียน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เมื่อเรียนรู้แล้วต้องนำมาปรับใช้กับองค์กรของตนได้อย่างรวดเร็วด้วย

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

 

9. มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ยุคนี้เป็นยุคที่บริษัทเน้นระบบธรรมาภิบาล มีสื่อมวลชนและหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคทำการตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง ลูกค้าพร้อมจะลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตนเอง นักการตลาดที่ขาดจรรยาบรรณจะเป็นที่รับรู้กันในวงการไม่ช้าก็เร็ว ชื่อเสียงเมื่อเสียไปแล้วกู้คืนได้ยาก การตัดสินใจของนักการตลาดวันนี้ต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณและหลักธรรมภิบาลให้มาก