09:00 น. - 16:00 น.
30 พ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" สร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า
สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง "

          เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Customer Journey Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสลูกค้า (Touch Point) นอกจากนี้ยังเรียนรู้แนวทางการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าผ่านกิจกรรมการตลาดเพิ่มประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการสื่อสารการตลาดที่ตอบเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์

Customer Journey Map

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

Key Contents

 

 มุมมองและทิศทางที่เกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าในทศวรรษที่ 21
          ท่านจะได้ทราบถึงมุมมองต่างๆ และทิศทางที่เกี่ยวกับความคาดหวังของลูกค้าในทศวรรษนี้ว่าเป็นอย่างไร?

 แนวทางการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษ ในแต่ละขณะของการติดต่อ (Moment of Truths)
          ท่านจะได้ทราบแนวทางการเดินทางของประสบการณ์ และการสร้างประสบการณ์ที่พิเศษๆ ของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาของการติดต่อระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ด้วยสายตา การจดจำจากกลิ่น อารมณ์และความรู้สึกจากเสียง ประสบการณ์จากการสัมผัส หรือแม้กระทั่งความต้องการซื้อจากรสชาติ ซึ่งแต่ละช่วงเวลาจะส่งผลต่อ Customer Journey ของลูกค้าทั้งนั้น

 ขั้นตอนการสร้าง Customer Journey Mapping
           ท่านจะได้เรียนรู้การสร้าง Customer Journey Mapping อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่เริ่มการเดินทางของประสบการณ์ไปจนจบการเดินทาง ซึ่งอาจเริ่มตั้งแต่การติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Online และ Offline ไปจนถึงการได้รู้จักสินค้าและทดลองใช้สินค้านั้นๆ

 การวิเคราะห์ Customer Journey Mapping
          ท่านจะเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วิธีการที่ลูกค้านำมาใช้ในการตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง ตั้งแต่ก่อนซื้อ ระหว่างซื้อ และหลังการซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความคิดของลูกค้า (Thinking) การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Wanting) การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า (Doing) ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน (Action) ซึ่งล้วนส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้า

 ตัวอย่างการวิเคราะห์ Customer Journey Mapping ในแต่ละสถานการณ์
          ท่านจะได้เรียนรู้การทำ Customer Journey Mapping ในแต่ละสถานการณ์ผ่าน Case Study จากประสบการณ์จริงในการสร้าง Customer Journey Mapping

 กิจกรรมการสร้างประสบการณ์และสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญ
          ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างประสบการณ์และคุณค่าให้กับลูกค้าคนสำคัญของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้าหรือการบริการตามความต้องการของลูกค้า การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า หรือแม้กระทั่งการเป็นคู่ค้าของลูกค้าก็สามารถทำได้

 แนวทางการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้า
          ท่านสามารถนำแนวทางการสื่อสารที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจของท่านในขณะติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการ สร้างความประทับใจและเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงแก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

Key Benefits

 

1. เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า

2. เข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Customer Journey Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน

3. การวิเคราะห์ Customer Journey Map เพื่อนำมาสู่การเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีขึ้นในแต่ละจุดสัมผัสลูกค้า (Touch Point)

4. เรียนรู้แนวทางการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ผ่านกิจกรรมการตลาดเพิ่มประสบการณ์ รวมถึงแนวทางการสื่อสารการตลาด ที่ตอบเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

5,310.00 5,681.70 159.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา