09:00 น. - 16:00 น.
13 ธ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

" เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน
ตลอดจนสามารถวางแผนคนและ
วางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ "

          เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร และการบริหารเชิงกลยุทธ์ 5 ขั้นตอน

           หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นหัวหน้างานของผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงานของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการบริหาร และรวมถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผน การบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผลงานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากลตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบมีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงาน เพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย

People Management & Working Plan for Manager

หลักสูตรฝึกอบรม : เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน

Key Contents

 

 

• การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนงานและบุคลากร

• การปรับตัวขององค์กรและผู้บริหารในการออกแบบระบบงาน กระบวนการทำงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

• การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

• การกำหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ (Leading and Lagging Indicators) เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรและหน่วยงาน

• ความท้าทายในการบริหารบุคลากรและทีมงานรุ่นใหม่และรุ่นเก่า

 

 

         

• การวางแผนงาน การบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการทำงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อาทิ

          - การจัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

           (Process Improvement)
          - การบริหารทีมงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

           (Team Leaning and Continuous Improvement)
          - การแลกเปลี่ยน การถ่ายโอนองค์ความรู้ที่สำคัญ (Knowledge Transfer)
          - การสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
          - ทักษะการโค้ชงาน การให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดการปรับปรุง (Coaching)
          - การมอบหมายงาน การกำกับดูแล และการควบคุม

            (Delegate, Empowerment, Monitoring and Control)
          - การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)

Key Benefits

 

 

1. เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

2. เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด

3. พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล

4. เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

6,120.00 6,548.40 183.60

ค่าธรรมเนียมปกติ

6,800.00 7,276.00 204.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)