09:00 น. - 16:00 น.
11 - 12 ก.ย. 2561

** Registration 8.00 น.

 

" วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการ
ให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ "

 

          หลักในการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายองค์การ รวมถึงเทคนิคการบริหารโครงการ ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ การจัดลำดับงานในโครงการ การติดตามและควบคุมโครงการ จนถึงการสิ้นสุดโครงการ โดยการบริหารจัดการเนื้องานโครงการ ผู้จัดการโครงการมุ่งหวังที่บรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ
          1. ทำงานโครงการนั้นในทันเวลา (Time)
          2. ทำงานโครงการนั้นให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost)
          3. ทำงานให้บรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope Goal)

Effective Project Management Program

โปรแกรมหลักสูตร การบริหารโครงการ

Key Contents

1. แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับ การแก้ปัญหาให้องค์การ
          ท่านจะเรียนรู้ถึงแนวคิดการบริหารโครงการ ประเภทของการบริหารโครงการ ลักษณะของงานโครงการ (วัดความคืบหน้าได้ง่ายและไม่สามารถวัดความคืบหน้าได้ง่าย) วงจรชีวิตของงานโครงการ ผลสำรวจของงานโครงการ รวมถึงบทบาทและทักษะของผู้จัดการโครงการเพื่อทำให้โครงการสำเร็จ

2. ประเภทของงานโครงการที่เกิดทั้งจาก งานประจำ และ งานตามประเด็นปัญหา ที่องค์การเผชิญ
          ท่านจะเข้าใจประเภทของการบริหารงานโครงการ ประกอบด้วย งานโครงการที่เกิดจากงานประจำ (Routine Base) และงานโครงการที่เกิดจากประเด็นปัญหา (Agenda Base) อีกทั้งมองเห็นความแตกต่างระหว่างงานโครงการและงานทั่วไปที่มีผลกระทบกัน

3. การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 Phase
           ท่านจะทราบเทคนิคการบริหารโครงการอย่างเป็นขั้นตอน โดย เริ่มจาก การเริ่มโครงการเพื่อกำหนดขอบเขต (Definition) การทำแผนโครงการ (Planning) การจัดทำตารางงาน (Scheduling) การควบคุมและติดตาม (Control & Monitor) ให้เกิดความสอดคล้อง และ สิ้นสุดและประเมิน (Termination & Evaluation)

4. Phase 1 : การเริ่มโครงการ (Project Definition)
          ท่านจะเรียนรู้การกำหนดขอบเขตปัญหา เขียนเป็นข้อความปัญหา การกำหนดคำตอบของปัญหา เพื่อตั้ง เป้าหมาย แบบ SMART และการกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ โดยเป็นจุดเริ่มต้นของการแปลงเป้าหมายสู่การวางแผนโครงการ เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงได้ รวมถึงกระบวนการในการเลือกผู้จัดการโครงการ บทบาทของผู้จัดการโครงการ การเลือกทีมงานและการสร้างความสนใจของทีมงานให้มุ่งเน้นที่เป้าหมายของโครงการมากกว่ากิจกรรมหรืองานที่ดำเนินการ รวมถึงการกำหนดมูลค่าโครงการ (Project Value)

5. Phase 2 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)
          ท่านจะเรียนรู้กระบวนการวางแผนด้านขอบเขตของงานและกิจกรรม การวางแผนด้านเวลาของโครงการ และการวางแผนด้านงบประมาณทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนโครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการวางแผนต้องอาศัยข้อมูลประกอบการวางแผน ไม่ว่าเป็นข้อมูลตามข้อเท็จจริง ข้อมูลที่เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และ ข้อมูลที่มาจากโครงการอื่นที่ได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้า โดยแผนด้านขอบเขตของงานและกิจกรรม จะเป็นตัวกำหนดแผนด้านเวลาโครงการและ แผนด้านงบประมาณโครงการ

 

6. Phase 3 : การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
          ท่านจะเรียนรู้รูปแบบการจัดลำดับของานโดยคำนึงถึงลำดับก่อน-หลัง ตามเทคนิคการจัดลำดับงานแบบ PERT/CPM ซึ่งถือเป็น เทคนิคเก่าที่เกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และ Critical Chain ซึ่งถือเป็น เทคนิคใหม่ ที่เกิดมาเมื่อ 20 กว่าปีนี้ โดยแนวคิดของ PERT/CPM จะเน้น ควบคุมงานที่สำคัญ ซึ่งเรียกว่างาน วิกฤต เนื่องจากงาน วิกฤตล่าช้า จะส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการได้ ส่วนแนวคิดของ Critical Chain เป็นแนวคิดที่เน้นการ เวลาที่เร่งรีบที่สุดของงานและทำการคำนวณ เวลาเผื่อของโครงการ (Project Buffer)

7. Phase 4 : การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
          ท่านจะเรียนรู้การเปรียบเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันของโครงการที่เชื่อมโยงกับแผนงานของโครงการ การติดตามเป้าหมายของโครงการผ่านความเสี่ยง การหาปัจจัยเสี่ยง ซึ่งส่งผลต่อ ความก้าวหน้าของโครงการ ผลการดำเนินการโครงการ ตัวชี้วัดในการติดตามเพื่อให้เกิดความสำเร็จของโครงการ

 

 

8. Phase 5 : การสิ้นสุดและประเมินผลโครงการ (Project Termination & Evaluation)
          ท่านจะได้เทคนิค การกำหนดจุดสิ้นสุดโครงการ การประสานงานและการสื่อสารในโครงการ รวมถึงเทคนิค การประเมินทางด้านการเงิน การประเมินปัญหาในโครงการ การประเมินผลงานโครงการหลังจากสิ้นสุดเพื่อใช้สำหรับการวางแผนและพัฒนาต่อยอดต่อไป

9. การบริหารคนในโครงการ (People Management)
          ท่านจะได้เทคนิคการเข้าใจคนที่แตกต่าง การบริหารพฤติกรรมการทำงานโดยยึดหลัก 3 B (Background (Experience), Believe, Behavior) และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำมาใช้ในการบริหารโครงการให้เกิดความเหมาะสมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น

10. สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ
          ท่านจะเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการตรวจสอบโครงการที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง รวมถึงการสื่อสารให้กับบุคลากรรับทราบ เพื่อการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

Key Benefits

 

 

    1. เรียนรู้แนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
    2. เข้าใจการบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลด้วยหลัก 5 Phase อย่างเป็นขั้นตอน
    3. สามารถกำหนดโครงการ วางแผนโครงการ และดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม
    4. สามารถติดตามและควบคุมโครงการ รวมถึงประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    5. สามารถบริหารต้นทุนของโครงการ และนำเครื่องมือบริหารโครงการมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยง

Training Fee

การชำระค่าธรรมเนียม

    รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว)

13,410.00 14,348.70 402.30

ค่าธรรมเนียมปกติ

14,900.00 15,943.00 447.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)